Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

5: Tämä on se päivä, jona Jumalan armon…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

5: Tämä on se päivä, jona Jumalan armon…

Tämä on se päivä, jona Jumalan armon valtameri on ilmaistu ihmisille, päivä, jona Hänen laupeutensa päiväntähti on vuodattanut heille loistettansa, päivä, jona Hänen runsaiden suosionosoitustensa pilvet ovat sulkeneet suojaansa koko ihmiskunnan. Nyt on aika rohkaista ja virvoittaa lannistuneita rakkauden ja toveruuden voimistavilla tuulahduksilla sekä ystävällisyyden ja armeliaisuuden elävillä vesillä.

Jumalan rakastettujen on, missä he sitten kokoontunevatkin ja kenet ikinä kohdannevatkin, osoitettava suhteessansa Jumalaan sekä tavassa, jolla he ylistävät Hänen kunniaansa ja kirkkauttansa, sellaista nöyryyttä ja alistuvaisuutta, että jokikinen tomuhiukkanenkin heidän jalkojensa alla voi todistaa heidän antaumuksensa syvyydestä. Näiden Pyhien sielujen sivu 24 käymien keskustelujen tulisi olla täynnään sellaista voimaa, että nuo samaiset tomuhiukkaset sen vaikutuksesta väräjävät. Heidän tulisi käyttäytyä niin, että maa, jota he tallaavat, ei koskaan voi puhutella heitä seuraavin sanoin: ”Minut on asetettava sinun edellesi. Sillä katso, miten kärsivällisesti kannan kuormaa, jonka maamies selkääni sälyttää. Olen välikappale, joka lakkaamatta jakaa kaikille olennoille niitä siunauksia, jotka Hän, joka on kaiken armon alkulähde, on haltuuni uskonut. Huolimatta minulle suodusta kunniasta ja rikkauteni lukemattomista todisteista – rikkauden, joka tyydyttää koko luomakunnan tarpeet – katso nöyryyteni määrää ja sitä täydellistä alistuvaisuutta, jolla minä antaudun ihmisjalkojen tallattavaksi. – – ”

Osoittakaa toinen toistanne kohtaan pitkämielisyyttä, hyvänsuopaisuutta ja rakkautta. Jos joku joukostanne ei kykenisi tiettyä totuutta tajuamaan, tai hän pyrkisi sen käsittämään, osoittakaa hänen kanssaan keskustellessanne äärimmäisen ystävällisyyden ja hyväntahtoisuuden henkeä. Auttakaa häntä näkemään ja tuntemaan totuus pitämättä silti itseänne vähimmässäkään määrin häntä etevämpänä tahi lahjakkaampana.

Ihmisen ainoa velvollisuus tänä päivänä on ottaa vastaan se osa armon virrasta, jonka Jumala hänelle vuodattaa. Älköön siis kukaan ajatelko astian suuruutta tahi pienuutta. Joidenkin osuus voi sopia miehen kämmenen pohjalle, toisten täyttää pikarillisen, toisten taas koko korvollisen.

sivu 25Tänä päivänä jokikisen silmän tulisi etsiä sitä, mikä parhaiten edistää Jumalan asiaa. Hän, joka on ikuinen totuus, on todistajani! Mikään ei tänä päivänä voi tälle asialle tuottaa suurempaa vahinkoa kuin riitaisuus ja eripura, kiistat, vieraantuneisuus ja välinpitämättömyys Jumalan rakkaiden keskuudessa. Kavahtakaa niitä Jumalan voiman ja Hänen korkeimman apunsa turvin ja ponnistelkaa sitoaksenne yhteen ihmisten sydämet Hänen nimessänsä, joka on yhdistäjä, kaikkitietävä, kaikkiviisas.

Rukoilkaa ainoaa tosi Jumalaa suomaan, että saatte maistaa Hänen tiellänsä tehtyjen tekojen makeutta ja tuntea Hänen tähtensä osoitetun nöyryyden ja alistuvaisuuden suloisuutta. Unhottakaa itsenne ja kääntäkää katseenne lähimmäisenne puoleen. Suunnatkaa tarmonne kaikkeen ihmisten kasvatusta edistävään. Mikään ei ole eikä milloinkaan voi olla Jumalalta salassa. Jos seuraatte Hänen tietänsä, teidän päällenne vuodatetaan Hänen mittaamattomat ja katoamattomat siunauksensa. Tämä on loistava muistio, jonka säkeet ovat virranneet kaikkien maailmoiden Herran liikehtivästä kynästä. Sydämissänne sitä pohtikaa ja olkaa niitä, jotka noudattavat sen määräyksiä.