Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

164: Ihmissuvun jäsenet! Pitäkäätte…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

164: Ihmissuvun jäsenet! Pitäkäätte…

sivu 362Ihmissuvun jäsenet! Pitäkäätte lujasti kiinni köydestä, jota kukaan ihminen ei voi katkaista. Tämä on teitä kaikkina elämänne päivinä todella hyödyttävä, sillä sen lujuus on Jumalasta, kaikkien maailmoiden Herrasta. Tarttukaatte oikeudenmukaisuuteen ja puolueettomuuteen ja kääntykää pois mielettömien kuiskailuista, niiden, jotka ovat vieraantuneet Jumalasta, jotka ovat kaunistaneet päänsä oppineitten koristein ja tuominneet kuolemaan Hänet, joka on viisauden lähde. Minun nimeni on nostanut heidät ylhäiseen asemaan, mutta tuskin Minä olin itseni heidän silmillensä ilmaissut, kun he huutavaa vääryyttä tehden julistivat kuolemantuomioni. Näin Meidän kynämme on ilmoittanut totuuden, ja kuitenkin ihmiset ovat vajonneet piittaamattomuuteen.

Ken oikeudenmukaisuuteen tarttuu, ei voi missään oloissa ylittää kohtuuden rajoja. Hänen johdatuksensa avulla, joka on kaikennäkevä, Hän erottaa totuuden kaikessa. Sivistys, jota tieteiden ja taiteiden oppineet edustajat ovat niin monasti ylistäneet, tulee, jos sen sallitaan ylittää kohtuuden rajat, tuottamaan suurta turmiota. Näin varoittaa teitä Hän, joka on kaikkitietävä. Liiallisuuteen vietynä sivistys on osoittautuva yhtä hedelmälliseksi pahan lähteeksi, kuin se olisi kohtuuden rajoissa pidettynä voinut olla hyvän lähde. Tätä mietiskelkää, oi ihmiset, älkääkä olko niitä, jotka mielettöminä vaeltavat erheen erämaassa. Se päivä lähenee, jona sen liekki on ahmaiseva kaupungit ja jona ylevyyden kieli on julistava: sivu 363 ”Valtakunta on Jumalan, kaikkivaltiaan, kaikkein ylistetyimmän.”

Kaikki muukin on tämän saman kohtuuden periaatteen alaista. Lausu kiitosta Herrallesi, joka on muistanut sinua tässä ihmeellisessä muistiossa. Kaikki ylistys olkoon Jumalan, loistavan valtaistuimen Herran.

Jos joku sydämessänsä pohtisi sitä, minkä korkeimman kynä on ilmoittanut, ja maistaisi sen suloisuutta, hän varmasti huomaisi tyhjentyneensä ja vapautuneensa omista haluistansa ja olevansa täysin Kaikkivaltiaan tahdolle alamainen. Onnellinen on se ihminen, joka on tällaisen korkean aseman saavuttanut eikä ole itseltään näin runsasta armoa evännyt.

Tänä päivänä Me emme voi hyväksyä sellaisen pelokkaan menettelyä, joka tahtoo salata uskonsa, emmekä myöskään siunata sellaisen julkiuskovan käyttäytymistä, joka kovaäänisesti vakuuttaa uskollisuuttansa tälle asialle. Kumpaisenkin tulisi noudattaa viisauden vaatimuksia ja pyrkiä uutterasti palvelemaan uskon parhaita etuja.

Tarkastelkoon ja pohtikoon jokainen tämän Vääryyttäkärsineen käyttäytymistä. Aina tämän ilmoituksen sarastuksesta asti Me olemme kieltäytynyt kätkeytymästä vihollisiltamme tahi vetäytymästä pois ystäviemme seurasta. Vaikka tuhannet surut ja tuskat ovat Meitä saartaneet, Me olemme lujan luottamuksen turvin kutsunut maailman kansoja kirkkauden päivänkoittoon. Korkeimman kynä ei tahdo tässä yhteydessä kertoa niistä kärsimyksistä, joita se on joutunut sivu 364 kestämään. Niiden paljastaminen varmastikin hukuttaisi murheeseen uskollisista suositut, ne, jotka todella puolustavat Jumalan ykseyttä ja ovat Hänen asiallensa täysin antautuneet. Hän totisesti puhuu totuuden ja on kaikenkuuleva, kaikkitietävä. Meidän elämämme on suureksi osaksi kulunut vihollistemme keskuudessa. Katsokaa, kuinka Me tälläkin hetkellä elämme käärmeitten pesässä.

Tämä Pyhä maa on kaikissa pyhissä kirjoituksissa mainittu, ja sitä on niissä ylistetty. Täällä ovat Jumalan profeetat ja Hänen valittunsa ilmaantuneet. Tämä on erämaa, jossa kaikki Jumalan sanansaattajat ovat vaeltaneet ja josta on kantautunut heidän huutonsa ”Tässä Minä olen, tässä Minä olen, oi Jumalani”. Tämä on luvattu maa, jossa piti ilmaistaman Hänet, joka on Jumalan ilmestys. Tämä on Jumalan tutkimattoman säädöksen laakso, lumivalkea paikka, katoamattoman kirkkauden maa. Mitä ikänään tänä päivänä on tapahtunut, on ollut entisaikain pyhissä kirjoituksissa ennustettuna. Nämä samat pyhät kirjoitukset tuomitsevat kuitenkin yksimielisesti ne ihmiset, jotka tätä maata asuttavat. Yhteen aikaan heidät leimattiin ”kyykäärmeitten sikiöiksi”1. Katsokaa kuinka tämä Vääryyttäkärsinyt ollessaan nyt ”kyykäärmeitten sikiöiden” saartamana ääneensä huutaa ja kutsuu kaikkia ihmisiä Hänen tykönsä, joka on maailman ylin kaivattu, kirkkauden korkeus ja päivänkoi. Onnellinen on se ihminen, joka on kuullut Hänen ääntänsä, sivu 365 joka on ilmaisun valtakunnan Herra, mutta voi piittaamattomia, jotka ovat eksyneet kauas Hänen totuudestansa.

1 Matt. 3:7.