Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

135: Oi Elävän kirjain! Jumalan korva on…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

135: Oi Elävän kirjain! Jumalan korva on…

Oi Elävän kirjain! Jumalan korva on kuullut huutosi ja Hänen silmänsä nähneet kirjoittamasi anomuksen. Kirkkautensa valtaistuimelta Hän kutsuu sinua ja ilmoittaa sinulle säkeet, jotka on alas lähettänyt Hän, joka on hädässä auttaja, itseoleva.

Siunattu olet sinä, koska olet täydellisesti luopunut sivu 311 itseyden ja turhanaikaisten kuvitelmien epäjumalasta ja reväissyt rikki joutavan kuvittelun verhon Herrasi, ylhäisimmän suojelijan, kaikkivaltiaan, ainoan rakastetun mahdin voimalla. Sinut totisesti luetaan niihin kirjaimiin, jotka ovat kaikkia muita kirjaimia oivallisemmat. Sen tähden Jumala on sinut valinnut kautta Herrasi, Bábin kielen – Bábin, jonka kasvojen kirkkaus on täyttänyt ja on alati täyttävä koko luomakunnan. Kanna kiitosta Kaikkivaltiaalle ja ylistä Hänen nimeänsä siitä, että Hän on auttanut sinua tuntemaan asian, joka on saattanut taivaitten ja maan asukasten sydämet vapisemaan sekä luomisen ja ilmaisemisen valtakunnan asujat ääneensä huutamaan, ja jonka kautta ihmispoven kätketyt salaisuudet on tutkittu ja koeteltu.

Herrasi, kaikkein korkein1, osoittaa kirkkautensa valtakunnasta sinulle nämä sanat: Suuri on siunaus, joka sinua odottaa, oi Elävän kirjain, sillä sinä olet Minuun todella uskonut, olet kieltäytynyt saattamasta Minua häpeään korkeuden väkijoukon edessä, olet täyttänyt lupauksesi, heittänyt pois turhanaikaisten kuvitelmien verhon ja kiinnittänyt katseesi Herraan, sinun Jumalaasi, näkymättömien ja näkyvien herraan ja useasti vieraillun pyhätön Herraan. Minä olen sinuun sangen tyytyväinen, sillä olen nähnyt sinun kasvojesi sädehtivän valoa päivänä, jona kasvot on saatettu synkistymään ja pimenemään.

Sano: Oi Bayánin kansa! Emmekö Me kaikissa sivu 312 muistioissamme ja kaikissa kätketyissä kirjoituksissamme varoittanut teitä seuraamasta paheellisia pyyteitänne ja turmeltuneita taipumuksianne ja kehottanut teitä kiinteästi suuntaamaan silmänne kohti ylimaallisen kirkkauden näyttämöä sinä päivänä, jona kaikkein mahtavin vaaka asetetaan, päivänä, jona Jumalan hengen suloiset sävelmät virtaavat teidän Herranne, kaikkivaltaisen suojelijan, kaikkivoivan, pyhistä pyhimmän valtaistuimen oikealta kädeltä? Emmekö Me kieltänyt teitä tarrautumasta asioihin, jotka erottaisivat teidät meidän kauneutemme ilmaisijasta sen seuraavassa ilmaisemisessa, olivatpa ne Jumalan nimien tai niiden täydellisen kirkkauden ilmentymiä tahi Hänen ominaisuuksiensa ja niiden valtasuuruuden ilmauksia? Katsokaa, kuinka te Minun tuskin itseni ilmaistua olette torjuneet Minun totuuteni ja kääntyneet pois Minusta sekä olleet niitä, jotka ovat pitäneet Jumalan merkkejä leikkinä ja rattona.

Kautta kauneuteni! Mitään ei teiltä tulla tänä päivänä hyväksymään, vaikka te Jumalaa halki Hänen valtasuuruutensa ikuisuuden palvoisitte ja kumartaisitte. Sillä kaikki riippuu Hänen tahdostansa, ja kaikkien tekojen arvo määräytyy Hänen hyväksyntänsä ja suopeutensa perusteella. Koko maailmankaikkeus on vain kourallinen tomua Hänen otteessansa. Jos ken ei tunne ja rakasta Jumalaa, hänen huutoansa ei Jumala tule tänä päivänä kuulemaan. Tämä on Hänen uskonsa ydin, jospa sen vain tietäisitte!

Tyydyttekö siihen, mikä on kuin utua tasangon sivu 313 yllä, ja luovutteko auliisti merestä, jonka vedet Jumalan tahdon voimasta virvoittavat ihmisten sieluja? Voi teitä sen tähden, että olette vaihtaneet Jumalan armon johonkin niin turhanaikaiseen ja halveksittavaan. Te olette totisesti niitä, jotka ovat Minut aiemmassa ilmaisemisessani hyljänneet. Jospa teidän sydämenne vain voisivat sen käsittää!

Nouskaa ja Jumalan silmien edessä sovittakaa se, että olette rikkoneet velvollisuutenne Häntä kohtaan. Tämä on Minun käskyni teille, jos te vain ottaisitte vaarin käskystäni. Kautta oman itseni! Ei Qur'ánin kansa eivätkä Tooran tai Evankeliumin eivätkä minkään muunkaan kirjan seuraajat ole tehneet, mitä teidän kätenne ovat tehneet. Itse olen pyhittänyt koko elämäni tämän uskon totuuden puolustamiselle. Itse olen kaikissa muistioissani julistanut Hänen ilmaisemisensa koittoa. Mutta tuskin Hän seuraavassa ilmaisemisessansa oli itsensä Bahán kirkkauteen puettuna ja Hänen majesteettiutensa viittaan verhottuna ilmaissut, kun te jo kapinoitte Häntä vastaan, joka on ylhäisin suojelija, itseoleva. Varokaa, oi ihmiset! Hävetkäätte sitä, mikä Minua teidän käsissänne on Jumalan polulla kohdannut. Kavahtakaa kuulumasta niihin, jotka ovat hyljänneet sen, mikä heille on Jumalan ylimaallisen kirkkauden taivaasta alas lähetetty.

Nämä, oi Elävän kirjain, ovat sanat, jotka Herrasi on puhunut ja sinulle korkeuden valtakunnista osoittanut. Julista Herrasi sanoja Hänen palvelijoillensa, jotta he kenties unestansa havahtuisivat ja sivu 314 anoisivat anteeksi Jumalalta, joka on heidät luonut ja muovannut ja tämän loistavimman, tämän pyhimmän ja näkyvimmän kauneutensa ilmaisemisen heille alas lähettänyt.

1 Báb.