Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

128: Sano: Sopiiko ihmisen, joka väittää olevansa…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

128: Sano: Sopiiko ihmisen, joka väittää olevansa…

Sano: Sopiiko ihmisen, joka väittää olevansa Herransa, kaikkein armahtavaisimman seuraaja, samanaikaisesti tehdä sydämessänsä paholaisen tekoja? Ei, huonosti se hänelle sopii, ja tästä on todistajani Hän, joka on kaikkein kirkkaimman kauneus. Kunpa te sen vain tajuaisitte!

Puhdistakaa sydämenne rakkaudesta maallisiin asioihin, kielenne kenenkään muun kuin Hänen muistelostansa, koko olemuksenne kaikesta, mikä saattaisi estää teitä näkemästä Hänen kasvojansa tahi vietellä teidät seuraamaan alhaisten ja turmeltuneitten taipumustenne kuiskutuksia. Eläkää Jumalan pelossa, oi ihmiset, ja olkaa niitä, jotka vaeltavat vanhurskauden polkua.

Sano: Oi ihmiset! Jos käytöksenne on ristiriidassa puheittenne kanssa, niin kuinka te luulette voivanne erottua niistä, jotka vaikka vakuuttavatkin Herraan, heidän Jumalaansa, uskovansa, ovat Hänen tuskin pyhyyden pilvissä heidän tykönsä tultuaan kieltäytyneet Häntä tunnustamasta ja kiistäneet Hänen totuutensa? Vapautukaa kaikesta kiintymyksestä tähän sivu 296 maailmaan ja sen turhuuksiin. Varokaa niitä lähestymästä, sillä ne houkuttelevat teitä seuraamaan omia himojanne ja ahnaita halujanne ja estävät teitä käymästä suoralle ja loistavalle tielle.

Tietäkää, että ”maailmalla” tarkoitetaan teidän tietämättömyyttänne Hänestä, joka on teidän luojanne, ja syventymistänne kaikkeen paitsi Häneen. ”Tuleva elämä” taas merkitsee niitä asioita, jotka avaavat teille turvallisen tien Jumalan, kaikkein kirkkaimman, verrattoman luo. Se, mikä teitä tänä päivänä estää rakastamasta Jumalaa, on nimenomaan maailma. Paetkaa sitä, jotta voisitte kuulua autuaihin. Jos joku tahtoisi kaunistautua maan koristein, kantaa sen kirjokaapuja tahi nauttia sen suomista antimista, ei tämä voi olla hänelle vahingoksi, ellei hän anna minkään tulla itsensä ja Jumalan välille, sillä Jumala on asettanut kaiken hyvän, niin taivaihin kuin maahan luodun, niille palvelijoillensa, jotka Häneen todella uskovat. Maistakaatte, oi ihmiset, niitä hyvyyksiä, jotka Jumala on teille suonut, älkääkä evätkö itseltänne Hänen ihmeellisiä lahjojansa. Lausukaa kiitosta ja ylistystä hänelle ja olkaa niitä, jotka ovat todella kiitollisia.

Oi sinä, joka olet jättänyt kotisi ja etsinyt Jumalan läsnäoloa! Julista ihmisille Herrasi sanomaa, jotta se kenties estäisi heitä seuraamasta alhaisten ja turmeltuneitten halujensa kuiskutuksia ja saisi heidät muistamaan Jumalaa, kaikkein ylevintä, kaikkein korkeinta. Sano: Peljätkää Jumalaa, oi ihmiset, ja pidättäytykää vuodattamasta kenenkään verta. Älkää kiistelkö sivu 297 lähimmäisenne kanssa, ja olkaatte niitä, jotka tekevät hyvää. Varokaa synnyttämästä epäjärjestystä maailmaan sen jälkeen, kun se on hyvään järjestykseen saatettu, älkääkä seuratko niiden askeleita, jotka ovat kauas eksyneet.

Ken teidän joukostanne nousee opettamaan Herransa asiaa, hän opettakoon ennen muuta omaa itseään, jotta hänen puheensa kiehtoisi hänen kuulijoittensa sydämet. Ellei hän omaa itseään opeta, hänen sanansa eivät voi vaikuttaa etsijän sydämeen. Varokaa, oi ihmiset, kuulumasta niihin, jotka antavat toisille hyviä neuvoja, mutta eivät itse muista niitä seurata. Tämän kaltaisten sanat ja näiden sanojen lisäksi kaikkien asioiden todellisuudet ja näiden todellisuuksien lisäksi Jumalan läheisyydessä olevat enkelitkin esittävät heitä vastaan syytöksen valheellisuudesta.

Jos tällaisen ihmisen onnistuisi vaikuttaa toiseen ihmiseen, tätä menestystä ei tulisi käsittää hänen omaksi ansioksensa, vaan pikemminkin Jumalan sanojen vaikutukseksi, Hänen säädöksensä mukaisesti, joka on kaikkivaltias, kaikkiviisas. Jumalan silmissä hän on kuin lamppu, joka luo valoansa, ja kuitenkin kaiken aikaa omassa sisimmässänsä tuhoutuu.

Sano: Oi ihmiset! Älkää syyllistykö mihinkään, mikä saattaa teidät häpeään tai ihmisten silmissä loukkaa Jumalan asian kunniaa, älkääkä olko turmeluksen lietsojia. Älkää lähestykö mitään, minkä järkenne tuomitsee. Kaihtakaa kaikkea jumalattomuutta, sillä se on teiltä kielletty kirjassa, johon eivät sivu 298 koske ketkään muut kuin ne, jotka Jumala on kaikesta syyllisyydestä puhdistanut ja puhtaihin lukenut.

Olkaa oikeamieliset itseänne ja muita kohtaan, jotta teidän tekojenne kautta oikeudenmukaisuuden merkit ilmestyisivät uskollisten palvelijoittemme keskuudessa. Varokaa loukkaamasta lähimmäisenne omaisuutta. Osoittautukaa hänen uskonsa ja luottamuksensa arvoisiksi älkääkä kieltäkö köyhiltä niitä lahjoja, jotka Jumalan armo on teille antanut. Hän on totisesti palkitseva laupiaat ja kaksin verroin heille korvaava sen, minkä he ovat lahjoittaneet. Ei ole muuta jumalaa kuin Hän. Hänen ovat koko luomakunta ja sen valtius. Hän suo lahjansa, kenelle Hän tahtoo, ja keneltä Hän tahtoo, Hän ne pidättää. Hän on suurin antaja, kaikkein anteliain, suopea.

Sano: Opettakaatte Jumalan asiaa, oi Bahán kansa, sillä Jumala on määrännyt jokaisen velvollisuudeksi julistaa Hänen sanomaansa, ja Hän pitää sitä kaikista teoista ansiokkaimpana. Sellainen teko on otollinen vain silloin, kun se, joka opettaa asiaa, itse jo lujasti uskoo Jumalaan, ylhäisimpään suojelijaan, armolliseen, kaikkivoipaan. Hän on lisäksi säätänyt, että Hänen asiaansa tulee opettaa ihmisten ilmaisukyvyn voimalla eikä väkivaltaan turvaten. Näin on Hänen käskynsä lähetetty alas Hänen valtakunnastansa, joka on kaikkein ylevin, kaikkiviisas. Varokaa kiistelemästä kenenkään kanssa; ei, vaan ystävällisen käytöksen ja mitä vakuuttavimpien kehotusten voimalla pyrkikää saattamaan hänet tietoiseksi totuudesta. Jos kuulijanne on vastaanottavainen, koituu se hänen omaksi sivu 299 parhaaksensa; ellei hän ole, kääntykäätte pois hänestä ja suunnatkaa kasvonne kohti Herranne pyhää kartanoa, häikäisevän pyhyyden tyyssijaa.

Älkää kenenkään kanssa väitelkö tämän maailman asioista ja toimista, sillä Jumala on jättänyt ne sellaisille, jotka ovat niihin kiintyneet. Koko maailmasta Hän on itsellensä valinnut ihmissydämet, jotka ilmoituksen ja ilmaisun sotajoukot voivat valloittaa. Tämän ovat Bahán sormet säätäneet Jumalan kumoamattoman käskyn muistiossa Hänen määräyksestänsä, joka on ylhäisin säätäjä, kaikkitietävä.