Sanasto ja huomautuksia

Aadam

 • Kristinuskon mukaan ensimmäinen ihminen, islámin mukaan ensimmäinen profeetta.

‘Abdu’lláh

 • Profeetta Muhammadin isä. Kuului Háshimin sukuun, arabialaisen Quraysh-heimon ylhäisimpään haaraan, joka polveutui suoraan Ismaelista.

‘Abdu’lláh-i-Ubayy

 • Korkea-arvoinen Muhammadin vastustaja, jota kutsuttiin nimellä ”Tekopyhien prinssi”.

Abel

 • Ks. Kain ja Abel.

Abraham

 • Tutkijoiden mukaan eli 2100 eKr. – 2000 eKr. Juutalaiset, kristityt ja muslimit pitävät Abrahamia Jumalan Ystävänä, Uskollisten Isänä (1. Moos. 11–25; ks. myös ‘Abdu’l-Bahá, Vastauksia joihinkin kysymyksiin 24–25).

Abú-‘Abdi’lláh

 • Kuudennen imámin, Ja’far-i-Sádiqin (”Totuudellisen”) arvonimi.
 • Husaynin jälkeläinen neljännessä polvessa. Kuoli vuonna 765 jKr. Mansúrin, ‘abbásidien kalifin, myrkyttämänä.

sivu 229

 • Abú ‘Amír
 • Muhammadin vastustaja; munkki.

Abú-Jahl

 • Sananmukaisesti ”Mielettömyyden isä”, joka on muslimien hänelle antama nimi. Profeetta Muhammadin leppymätön vihollinen.

A.H.

 • Anno Hegirae, ”hegiran vuonna”. Viittaa islámilaiseen ajanlaskuun, joka alkoi vuonna 622 jKr. Muhammadin siirtyessä Mekasta Medinaan.

‘Ali

 • ‘Ali-Ibn-i-Abí-Talíb, ”Uskollisten johtaja”. Profeetta Muhammadin vävy, serkku ja ensimmäinen opetuslapsi. Ensimmäinen kahdestatoista imámista ja shí‘ih-islámin mukaan Muhammadin laillinen seuraaja. Siyyid ‘Alí Muhammadin eli Bábin esi-isä. Ks. myös Fátimih.

Alif. Lám. Mím.

 • Nämä ja muita yksittäisiä kirjaimia esiintyy Qur’ánissa kahdenkymmenenyhdeksän súrihin alussa. PITÄISIKÖ OLLA kahdenNENkymmenenNENyhdeksänNEN TAI 29. Vai tarkoittaako sittenkin 29 suuraa, joiden alussa…

Alkutahto

 • ”Ensimmäiseksi virtasi Jumalasta tuo kaikenkäsittävä todellisuus … jota Bahán kansa nimittää ’Ensimmäiseksi tahdoksi’” (‘Abdu’l-Bahá, Vastauksia joihinkin kysymyksiin 204).

amalekilaiset

 • Muinainen paimentolaiskansa, joka jouduttuaan karkotetuksi Babyloniasta vaelsi Palestiinan, Syyrian ja Siinain niemimaan halki aina Egyptiin asti. Heidän joukostaan tuli joitakin faraoita.

Arba‘ín

 • ”Neljäkymmentä”, kokoelma shí‘ih-perimätietoa.

athím

 • ”Syntinen”.

sivu 230

 • ‘Aválim
 • Kokoelma shí‘ih-perimätietoa.

Báb

 • Sananmukaisesti ”Portti”. Shírázilaisen Mírzá ‘Alí-Muhammadin (20. lokakuuta 1819 – 9. heinäkuuta 1850) arvonimi, jonka Hän otti ilmoitettuaan lähetystehtävänsä 23. toukokuuta 1844. Báb oli islámin Qá’im ja Mihdí ja Bahá’u’lláhin edelläkävijä.

Bábí (bábilainen)

 • Bábiin liittyvä, Bábin seuraaja.

Baghdád

 • ”Rauhan tyyssija”. Kalifi Mansúrin vuonna 762 jKr. erään kristityn kylän paikalle Tigris-joen länsirannalle perustama kaupunki. Oli 500 vuoden ajan abbasidien hallintopaikkana.

Bahá

 • Sananmukaisesti ”Kirkkaus”, ”Loisto”, ”Valo”. Viittaa Bahá’u’lláhiin (Mírzá Husayn ‘Alí), joka ei vielä ollut julistanut asemaansa mutta jota jo kutsuttiin tällä arvonimellä.

Bahá’u’lláh

 • ”Jumalan Kirkkaus”. Mírzá Husayn ‘Alín (12. marraskuuta 1817 – 29. toukokuuta 1892), bahá’í-uskon Perustajan, arvonimi.
 • Baní-Háshim
 • Sananmukaisesti ”Háshimin (Muhammadin isoisoisän) pojat”. Quraysh-heimon haara, josta Muhammad polveutui.

Bathá

 • Mekan muinainen nimi. Nykyään Batha on Mekan keskuskortteli ja alavin osa, joka on aivan Ka‘bihin (Kaaba), islámin pyhimmän pyhäkön välittömässä läheisyydessä.

sivu 231

 • Bayán
 • Sananmukaisesti ”selitys”, ”selkeys”, ”kaunopuheisuus”, ”ilmaisu”. Bábin antama nimi ilmoitukselleen sekä kahdelle teokselleen, joista toinen on persian ja toinen arabian kielellä. Persiankielinen Bayán on Bábin opillinen pääteos. Kirjassaan God Passes By (24–25) Shoghi Effendi kuvaa sitä sanoilla ”uuden uskontojärjestelmän lakien ja säännösten verraton aarteisto, aarrearkku, joka sisältää suurimman osan Bábin viittauksista ja kunnianosoituksista sekä varoituksen koskien ‘Häntä, jonka Jumala on ilmaiseva’ ... tällä teoksella, joka sisältää noin kahdeksantuhatta säettä, on keskeinen sija bábí-kirjallisuudessa, ja sitä tulee ensisijaisesti pitää Luvatun ylistyksenä eikä niinkään jälkipolvien pysyväksi ohjeeksi tarkoitettuna laki- ja säännöskokoelmana.” Arabiankielistä Bayánia pidetään ”suppeampana ja vähäisemmän painoarvon omaavana”.

Bayánin kansa

 • Bábin seuraajat, joita kutsutaan myös nimellä bábilaiset. Ks. myös Bayán.

Bihár

 • Viittaus shí‘ih-perimätietoon. Lyhennys sanasta Biháru’l-Anvár.

Biháru’l-Anvár

 • Sanamukaisesti ”Valon meret”, kokoelma shí‘ih-perimätietoa.

dailamilaiset

 • Dailam on alue Persian pohjoisosassa, Kaspianmeren eteläpuolella. Dailamilaiset perustivat puoleksi itsenäisen dynastian Persiaan sen jälkeen, kun arabit olivat valloittaneet maan.

Elävän kirjaimet

 • Bábin ensimmäiset kahdeksantoista opetuslasta.

Farao

 • Egyptin kuninkaista käytetty arvonimi.
 • Fátimih
 • Muhammadin ja Khadíjihin tytär. Avioitui ‘Alín, Muhammadin serkun, kanssa ja sai kolme poikaa. Yksi heistä kuoli lapsena, ja kahdesta muusta, Hasanista ja Husaynista, polveutuvat Profeetan jälkeläiset, joita kutsutaan nimellä siyyid.

sivu 232

 • feeniks
 • Tarulintu, jonka kerrotaan elävän yksinään, polttavan itsensä tulessa ja nousevan uudelleen tuhkastaan.
 • Gabriel
 • Korkein kaikista enkeleistä, Pyhä Henki. Hänen tehtävänsä on kirjoittaa muistiin Jumalan säädökset; hänen kauttaan Qur’án ilmaistiin Muhammadille.

Há’

 • H-kirjain, jonka numeroarvo on viisi, ja jota joskus käytetään Bahá’u’lláhin symbolina, ks. Bahá’u’lláh, The Seven Valleys and the Four Valleys s. 59.

Hájí Mírzá Karím Khán

 • Esiintyi tietäväisenä. Teoksen Opastusta tietämättömille (Irshádu’l-‘Avám) kirjoittaja. Hänen teoksensa jäivät unohduksiin hänen kuoltuaan.

Hamzih

 • ”Marttyyrien ruhtinas”. Muhammadin sedälle, ‘Abdu’l-Muttalibille, annettu arvonimi.

Herodes

 • Herodes I (”Suuri”), taustaltaan idumealainen, mutta sai juutalaisen kasvatuksen. Rooman senaatti nimitti hänet vuonna 40 eKr. Juudean kuninkaaksi. Rakennutti uudelleen Jerusalemin temppelin.
 • Hijáz
 • Hijaz, ”keskimaa”. Arabian niemimaan lounaisosassa sijaitseva alue, jota voidaan pitää muslimien pyhänä maana, koska siellä sijaitsevat Mekan ja Medinan pyhät kaupungit sekä monia muita paikkoja, jotka liittyvät Muhammadin historiaan. ”Hijázin kieli” on arabia.

Húd

 • ‘Ádin heimolle lähetetty profeetta, joka polveutui Nooasta. Häneen viitataan Qur’ánissa kohdissa 7:65–72, 11:50–60 ja 26:123–139.

sivu 233

 • Húdin súrih
 • Qur’ánin yhdestoista luku, joka kertoo Jumalan profeettojen toisiaan seuranneista ilmoituksista sekä niistä kauheista seuraamuksista, jotka kohtasivat heidän kutsunsa torjuneita.

húrít

 • Islámin perimätiedon mukaan viittaus taivaan neitoihin. Tässä teoksessa sanaa käytetään vertauskuvallisesti tarkoittamaan sisäisiä merkityksiä.

Husayn

 • Kolmas imám, ‘Alín ja Fátimihin toiseksi vanhin poika. Kuoli traagisesti Karbilássa vuonna 61 A.H./680 jKr.

Ibn-i-Súríyá

 • Muhammadin aikainen oppinut juutalainen rabbi.

Ilmaisija

 • Jumalan manifestaatio, profeetta. Jumalan ilmaisijan luonne on kuvattu seuraavalla tavalla teoksessa Poimintoja Bahá’u’lláhin kirjoituksista (82–84): ”... koska ei voi olla mitään suoraa yhdyssidettä, joka liittäisi ainoan tosi Jumalan luomakuntaansa, eikä voi olla olemassa minkäänlaista yhtäläisyyttä katoavaisen ja ikuisen, rajallisen ja rajattoman välillä, Hän on säätänyt, että jokaisena aikakautena ja joka uskontojärjestelmässä ilmaistaan puhdas ja tahraton sielu niin maan kuin taivaan valtakunnissa. ... Nämä irrottautuneisuuden olemukset, nämä loistavat todellisuudet ovat Jumalan kaikkiallisen armon kanavia. Pettämättömän ohjauksen valon opastamina ja korkeimpaan yliherruuteen verhoutuneina he ovat saaneet tehtäväkseen käyttää sanojensa innoitusta, erehtymättömän armonsa vuodatuksia ja ilmoituksensa pyhittäviä henkäyksiä jokaisen ikävöivän sydämen ja vastaanottavaisen hengen puhdistamiseksi maallisten huolten ja rajoitusten tomuista ja tahroista.”

imám

 • Sananmukaisesti ”johtaja”, ”esikuva”. Käytetään arvonimenä shí‘ih-suuntauksen kahdestatoista johtajasta, jotka olivat Muhammadin jälkeläistä suoraan alenevassa polvessa, sekä henkilöstä, joka toimii moskeijassa rukouksen esilukijana tai laajemmin muslimiyhteisön uskonnollisena johtajana.

sivu 234

 • Imám ‘Ali
 • Ks. ‘Ali.

‘Imrán

 • Imran, Amram. Mooseksen ja Aaronin isä (ks. 2. Moos. 6:20 ja Qur’án 3:33).

‘Iráq

 • Osa Osmannien valtakuntaa vuonna 1862, jolloin Kitáb-i-Íqán ilmaistiin. Nykyisin arabivaltio, jonka pääkaupunki on Baghdád.

Jábir

 • Jábir Ibn-i-Hayyán. Imám Sadiqin oppilas, joka kokosi kirjan siitä, mitä imám oli puhunut.

Job

 • Vanhan testamentin profeetta, joka eli Uusin maassa (ks. Jobin kirja ja Qur’án 21:83–84, 38:41–44).

Joosef

 • Jaakobin poika ja Qur’ánin mukaan innoituksen saanut profeetta.

jumalallinen eliksiiri

 • Vertauskuvallinen viittaus alkemistien eliksiiriin, ihmeaineeseen, jonka uskottiin muuttavan epäjalot metallit kullaksi.

Ka‘b-Ibn-i-Ashraf

 • Juonitteli Profeetan arkkivihollisen, Abú Sufyánin kanssa hautoen Profeetan murhaa.

Ka‘bih

 • Kaaba, sananmukaisesti ”kuutio”. Mekan moskeijan keskellä sijaitseva kuution muotoinen rakennus, jossa säilytetään pyhää mustaa kiveä. Perimätiedon mukaan sen rakensi alunperin Aadam, ja vedenpaisumuksen jälkeen sen rakensivat uudelleen Abraham ja Ismael. Ka‘bih on islámin Qiblih ja pyhin pyhäkkö.

sivu 235

 • Káfí
 • al-Káfí, tärkeä kokoelma shí‘ih-perimätietoa.

kahdestoista imám

 • Muhammad Ibn-Hasan, yhdennentoista imámin poika. Hänen kerrotaan kuolleen viiden vuoden ikäisenä vuonna 260 A.H./874 jKr. Shí‘ihit kuitenkin uskovat, että hän ei kuollut, vaan kätkeytyi ja palaa takaisin.

Kaifas

 • Juutalaisten ylimmäinen pappi. Johti oikeudenkäyntiä, joka tuomitsi Jeesuksen.

Kain ja Abel

 • Aadamin ja Eevan kaksi poikaa (ks.1. Moos. luku 4 ja Qur’án súrih 5).

kalifi

 • Sananmukaisesti ”seuraaja” tai ”sijaishallitsija”. Kalifit olivat sunnah-islámin johtajia. 1500-luvun alkupuolella Turkin sulttaani omaksui arvonimen kalifi. Ks. myös shí‘ih.

Karbilá

 • Kaupunki Eufrat-joen rannalla, noin 90 km Baghdádista lounaaseen.

Karím

 • Sananmukaisesti ”ylhäinen”.

Kawthar

 • Sananmukaisesti ”runsas, makea (juoma)”. Paratiisin joki, josta kaikkien muiden jokien sanotaan virtaavan. Osa sen vesistä johdetaan suureen järveen, jonka rannalla uskovaisten sielut lepäävät sen jälkeen, kun ne ovat ylittäneet sen kauhistuttavan sillan, joka johtaa helvetin yli. Ks. myös sir‘at.

sivu 236

 • kerubit
 • Taivaallisia henkiolentoja. Raamatussa tehdään ero enkeleiden ja kerubien välillä. Enkelit ovat Jumalan viestintuojia, kun taas kerubit ovat toisaalta Jumalan ilmestymisen ja läsnäolon ja toisaalta luoksepääsemättömyyden vertauskuvia. Kerubien hahmoja oli kaikkeinpyhimmän verhoissa sekä armoistuimen päällä (2. Moos. 25:17–22). Kerubeja kuvattiin myös eläimenhahmoisina olentoina ja ratsuina (Ps. 18:11, Hes. 1:5–12). Myöhemmässä traditiossa kerubit otettiin mukaan enkeleiden yhdeksään arvoluokkaan.

Khaybar

 • Medinan lähellä sijaitsevan kuuluisan keitaan ja sen tärkeimmän asutuksen nimi. Muhammadin lähetystehtävän aikana merkittävien tapahtumien paikka.

kopti

 • Alun perin sana tarkoitti egyptiläistä. Mooseksen ajan israelilaisille koptit olivat vääräuskoisia sortovallan edustajia. Sittemmin sana kopti on tarkoittanut kristinuskon egyptiläistä haaraa.

Kúfih

 • Eufratin länsirannalla sijainnut kaupunki, joka on nykyään täysin kadonnut. Aikanaan tärkeä islámin oppineisuuden keskus.

Kumayl

 • ‘Alín, ensimmäisen shí‘ih-islámin imámin, uskollinen opetuslapsi, joka tallensi runsaasti perimätietoa.

kuudes imám

 • Ks. Abú-‘Abdi’lláh.

leviatan

 • Eräänlainen vesihirviö; valas tai käärme.

Medina

 • al-Medina. Sananmukaisesti ”kaupunki”, aiemmalta nimeltään Yathrib. Sai nimen Medinat un-Nabi, ”Profeetan kaupunki”, annettuaan turvapaikan Muhammadille. Medina oli ”kaupunki vailla vertaa”, koska siitä kehittyi Muhammadin johdolla ja opastuksella täydellisen islámilaisen yhteisön esikuva. Muhammad on haudattu Medinaan, joka on Mekan jälkeen islámin toiseksi pyhin kaupunki.

sivu 237

 • Mekka
 • Arabian pääkaupunki, Muhammadin syntymäpaikka, Ka‘bihin sijaintipaikka ja islámin pyhin kaupunki.

Midian

 • Kaupunki ja alue Kuolleen meren rannalla kaakkoon Siinain vuorelta. Midianilaiset ovat Midianin, Abrahamin ja Keturahin pojan, jälkeläisiä (1. Moos. 25:1–4, 1. Aikak. 1:32 ja Qur’án 7:85).

mi‘ráj

 • ”Taivaaseen nousu”. Muhammadin mystinen näky ”yöllisestä matkasta”, jossa Hän nousi taivaaseen Gabrielin kanssa (súrih 17).

Mooses

 • Vanhan testamentin mukaan israelilainen kansanjohtaja, lain laatija ja profeetta, jonka arvioidaan eläneen 1500–1200-luvun välisenä aikana eKr. Mooses kuuli palavasta pensaasta Jumalan äänen, joka käski Hänen johdattaa israelilaiset pois Egyptin orjuudesta (2. Moos. 3:4). Pitkän erämaavaelluksen aikana Hän sai Siinain vuorella Jumalalta kaksi kivitaulua, joihin oli kaiverrettu kymmenen käskyä (2. Moos. 24:12, 5. Moos. 3:24). Islám kunnioittaa Moosesta yhtenä kuudesta suuresta profeetasta.

Mufaddal

 • Viittaus shí‘ih-perimätietoon.

Muhammad

 • Islámin profeetta ja Qur’ánin ilmaisija. Hän syntyi Mekassa elokuussa vuonna 570 jKr., ilmoitti siellä lähetystehtävänsä vuonna 613 jKr. ja pakeni Mekasta Medinaan vuonna 622 jKr. Muhammadin ilmaantumisesta ennustivat Mooses (5. Moos. 18:15) ja Johannes (Ilm. luku 11). Ks. myös ‘Abdu’l-Bahá, Vastauksia joihinkin kysymyksiin s. 30–35 ja 56–68.

sivu 238

 • muistio
 • Vastaa arabiankielistä sanaa ”lawh” (mon. ”alwáh”). Sana tarkoittaa jumalallisesti ilmoitettuja kirjoituksia, erityisesti kirjeen muotoista epistolaa. Ks. myös taulu.

mullá

 • Islámin lainoppinut, teologi, pappi.

Mullá ‘Abdu’l-Kháliq-i-Yazdí

 • Alkujaan juutalainen pappi, joka hyväksyi islámin uskon ja liittyi shaykhí-koulukuntaan. Kääntyi bábilaisuuteen tutustuttaan siihen Mullá Husayn välityksellä.

Mullá ‘Alíy-i-Baraqání

 • Shaykhí-yhteisön oppineimpia ja maineikkaimpia jäseniä. Käännyttyään bábilaiseksi hän toimi Tihránissa (Teheranissa) yhtenä uskon innokkaimmista ja kyvykkäimmistä opettajista. Hän oli Táhirihin, Bábin ainoan naispuolisen Elävän kirjaimen, setä.

Mullá ‘Alíy-i-Bastámí

 • Yksi Elävän kirjaimista. Báb lähetti hänet Shírázista suorittamaan erityistehtävää vuonna 1844. Hän oli ensimmäinen, joka joutui kärsimään tämän uuden uskon polulla ja uhraamaan henkensä sen puolesta.

Mullá Báqir

 • Yksi Elävän kirjaimista, kotoisin Tabrízista. Mullá Mihdíy-i-Kandin veli.

Mullá Husayn

 • Ensimmäinen, joka uskoi Bábiin, ensimmäinen ”Elävän kirjain” (1844). Báb antoi hänelle arvonimen ”Bábu’l-Báb” (”Portin portti”). Syntyi vuonna 1813 ja oli yhdeksän vuoden ajan Siyyid Kázimin oppilaana. Kärsi marttyyrikuoleman Shaykh Tabarsín linnoituksessa 2. helmikuuta 1849.

Mullá Mihdíy-i-Kandí

 • Kärsi marttyyrikuoleman Shaykh Tabarsín linnoituksessa.

sivu 239

 • Mullá Mihdíy-i-Khu’í
 • Yksi Elävän kirjaimista. Kärsi marttyyrikuoleman Shaykh Tabarsín linnoituksessa.

Mullá Muhammad-‘Alíy-i-Zanjání

 • Lisänimeltään Hujjat. ”Yksi uskon kyvykkäimmistä ja pelottomimmista puolustajista” (Shoghi Effendi, God Passes By 44). Bábilaisten johtaja Zanjánissa käydyssä taistelussa, jota lordi Curzon kuvailee ”hirveäksi piiritykseksi ja teurastukseksi”. Hän kärsi marttyyrikuoleman tuossa piirityksessä yhdessä 1800 uskontoverinsa kanssa.

Mullá Ni‘matu’lláh-i-Mázindarání

 • Bábílainen, joka kärsi marttyyrikuoleman Shaykh Tabarsín linnoituksessa.

Mullá Yúsuf-i-Ardibílí

 • Yksi Elävän kirjaimista. Kärsi marttyyrikuoleman Shaykh Tabarsín linnoituksessa.

Mustagháth

 • Sananmukaisesti ”Hän, jota rukoillaan (avuksi)”, ”Jumala”. Viittaa Bahá’u’lláhin ilmaantumiseen Bábin ilmoittamana ajankohtana.

Nadr-Ibn-i-Hárith

 • Muhammadin vastustaja.

Nebukadnessar

 • Babylonian kuningas, joka valloitti Jerusalemin vuonna 599 eKr. Vuonna 588 eKr. hän tuhosi kaupungin ja siirrätti suurimman osan sen asukkaista Kaldeaan.

neljäs taivas

 • Muinaiset astronomit uskoivat taivaiden hierarkiaan. Käsitteen tunsivat myös shi‘ihit, joiden piiristä nousseisiin kysymyksiin Kitáb-i-Íqán on vastaus.

sivu 240

 • Nimrod
 • Babylonian muinainen kuningas. Islámilaislähteissä häntä pidetään Abrahamin vainoojana.

Nooa

 • Islámin mukaan yksi Jumalan suurista profeetoista. Kertomus hänen elämästään ja vedenpaisumuksesta löytyy sekä Raamatusta että Qur’ánista (ks. 1. Moos. 6:10 ja Qur’án súrihit 11 ja 17).

Nudbih-rukous

 • Tunnettu shi‘ih-valitusrukous, jossa kerrotaan kaikkien imámien elämästä ja ylistetään erityisesti kätketyn kahdennentoista imámin ominaisuuksia. Joidenkin lähteiden mukaan Imám ‘Alín kirjoittama; rukous kuitenkin sisältää kuvauksen hänen kuolemastaan.

Párán

 • Vuoristoalue, joka sijaitsee Siinain niemimaan pohjoisosassa. Vanhassa testamentissa Párán, Siinain ja Seirin lisäksi, on Herran ilmestymisen paikka (Hab. 3:3). Ennen kuolemaansa Mooses lausui kansalleen: ”Herra tuli Siinailta, Seiristä hän nousi heille, hän loisti kirkkaasti Páránin vuorelta, ja hän tuli kymmentuhantisen pyhien joukon kanssa; Hänen oikeasta kädestänsä lähti heille lain tuli” (5. Moos. 33:2). Tässä jakeessa Mooses ennustaa kolmen ilmoituksen ja kolmen profeetan tulemisen: ”Seir” viittaa Jeesukseen, ”Párán” Muhammadiin, ja jakeen loppuosa Bahá’u’lláhiin. Páránin alue mainitaan myös paikkana, jonne Abrahamin vaimo Hagar pakeni poikansa Ismaelin kanssa, joka tunnetaan arabialaisten kanta-isänä (1. Moos. 21:21).

paratiisi

 • Taivaallinen puutarha, autuuden tila. Ilmaisija on ”Paratiisin Satakieli”, Hänen ilmoituksensa ”paratiisin lehtien havinaa”. ”Jumalan rakkaus” itsessään on paratiisi.

Pentateukki

 • Sananmukaisesti ”viisiosainen kirja”. Nimi viittaa Vanhan testamentin viiteen ensimmäiseen, ns. Mooseksen kirjaan. Tunnetaan myös nimellä Toora.

sivu 241

 • perimätieto
 • Profeetan innoitettujen sanojen ja tekojen muistiinmerkintää, jota Qur’ániin sisältyvän ilmoituksen lisäksi pidetään auktoritatiivisena tiedon lähteenä.

Pilatus

 • Pontius Pilatus, Juudean roomalainen prokuraattori Jeesuksen ristiinnaulitsemisen aikaan; tuomitsi Jeesuksen kuolemaan.

Profeettojen Sinetti

 • Yksi Muhammadin arvonimistä.

Qá’ím

 • ”Hän, joka on nouseva”. Shí‘ih-islámin Luvatun arvonimi.

Qayyúmu’l-Asmá’

 • Bábin vuonna 1844 kirjoittama selitys Qur’ánin Joosefin súrihiin. Bahá’u’lláh luonnehtii tätä teosta sanoin ”ensimmäinen, suurin ja mahtavin kaikista kirjoista” bábí-uskontojärjestelmässä. Pääpiirteet sen sisällöstä löytyvät Shoghi Effendin teoksesta God Passes By 23.

Qiblih

 • Sananmukaisesti ”se, mikä on kasvojen edessä”, ”rukoussuunta”, ”palvonnan kohde”. Suunta, jota kohden uskolliset kääntyvät rukoillessaan. Qur’ánissa Mekassa sijaitseva Ka‘bih määrätään muslimien Qiblihiksi (2:142–151). Bahá’í-maailman sydän ja Qiblih on Bahá’u’lláhin hautapyhäkkö, joka sijaitsee Bahjíssa, Israelissa.

Qur’án

 • Koraani. ”Julki lukeminen”, ”lausunta”. Muhammadin ilmaisema islámin pyhä kirja. Säkeet muodostavat lukuja, joista käytetään nimitystä súrih. Qu’rán sisältää 77 974 sanaa ja on hieman laajempi kuin Uusi testamentti. Koraanin säkeet ilmaistiin 23 vuoden aikana. Koko ilmoitus koottiin kirjaksi vasta Profeetan kuoleman jälkeen, mutta uskotaan, että Hän itse jaotteli súrihit ja antoi suurimmalle osalle niistä niiden nykyiset nimet.

sivu 242

 • rak‘ahit
 • Rukousasennot. Termi viittaa yleensä yhteen kokonaiseen muslimien rukoussarjaan, johon kuuluu seisominen suorassa, kumartuminen, maahan kumartaminen ja istuminen. Tämä rukoussarja on kiinteä osa muslimien hartaudenharjoitusta.

Rayy

 • Muinainen kaupunki, jonka lähelle Tihrán (Teheran) rakennettiin.

Ridván

 • Paratiisin hoitajan nimi. Bahá’u’lláh käyttää tätä itse paratiisin nimenä.

Rúz-bih

 • Persialainen, joka hyväksyi kristinuskon. Kun hänelle kerrottiin, että Arabiasta oli ilmestyvä Profeetta, hän matkusti sinne ja tapasi Muhammadin Kobassa tämän ollessa pakomatkalla Medinaan. Hän tunnisti Muhammadin aseman ja kääntyi muslimiksi.

Saba

 • Arabian niemimaan eteläisessä osassa sijaitseva kaupunki (ks. 1. Moos. 10:28, 1. Kun. 10:2, Aikak. 9). Vertauskuvana se tarkoittaa asuinpaikkaa, kotia.

Sádiq

 • Kuudes shí‘ih-islámin imámeista. Tunnetaan myös nimellä Abú-‘Abdi’lláh.

Sadratu’l-Muntahá

 • Nimitys puulle, jonka arabit muinoin istuttivat merkiksi tien päättymisestä. Sananmukaisesti ”etäisin lootuspuu”, jonka Shoghi Effendi on kääntänyt ”Puu, jonka tuolle puolen ei ole pääsyä”. Islámissa se on vertauskuva siitä taivaiden kohdasta, jonka tuolle puolen eivät ihmiset eivätkä enkelit voi päästä lähestyessään Jumalaa; täten se määrittää ihmiskunnalle ilmaistun jumalallisen tiedon rajat. Bahá’í-kirjoituksissa sanaa käytetään usein tarkoittamassa Jumalan ilmaisijaa.

sivu 243

 • Sadrih
 • Sananmukaisesti ”oksa”.
 • Sakarias
 • Johannes Kastajan isä.
 • Sálih
 • Arabien muinainen profeetta, joka mainitaan Qur’ánissa (7: 73–79). Jotkut pitävät häntä samana kuin Vanhassa testamentissa mainittu Sálih eli Selah (1. Moos. 11:13).

Salmán

 • Ks. Rúz-bih.

Salsabíl

 • Sananmukaisesti ”vienojuoksuinen”. Paratiisissa sijaitseva lähde.

Sámirí

 • Taikuri, jonka farao palkkasi kilpailemaan Mooseksen kanssa. Muslimien mukaan hän, eikä Aaron, teki kultaisen vasikan.

septi

 • Heimo, klaani, suku. Tässä ”Jaakobin suku”, ”Israelin lapset”, viittaus Mooseksen ajan israelilaisiin. Ks. myös vastakohtana kopti.

Shaykh Ahmad-i-Ahsá’í

 • Ensimmäinen Bábin kahdesta edelläkävijästä (eli 1753–1831 jKr.). Shaykhí-koulukunnan perustaja, joka kirjoitti 96 teosta.

shí‘ih

 • Sananmukaisesti ”ryhmittymä”, ”puolue”, ”lahko”, viittaa ‘Alín kannattajiin. Pian Muhammadin kuoleman jälkeen islám jakautui perimyskysymyksen takia kahteen pääsuuntaan, shi‘ih- ja sunnah-islámiin. Shí‘ih-näkemyksen mukaan Muhammad määräsi johtajuuden vävylleen ‘Alílle ja tämän jälkeläisille suoraan alenevassa polvessa. Nämä johtajat, imámit, ovat ainoat lailliset vallanperijät. Sunníen näkemyksen mukaan johtajuudesta päättää yhteisön enemmistö, joka valitsee ulkoisesti ja näkyvästi uskon puolustajana toimivan kalifin. Shí‘ih-islámin mukaan imámit ovat jumalallisesti valittuja henkisiä johtajia, täydellisiä hyveiden, viisauden ja arvovallan olennoitumia.

sivu 244

 • Shíráz
 • Fársin maakunnan pääkaupunki Persiassa (nyk. Iran). Bábin syntymäkaupunki, jossa Hän ilmoitti lähetystehtävänsä vuonna 1844.

Shoeb

 • Shu’aib. Midianilainen pappi (2. Moos. 2:16–21), jonka tyttären Mooses otti vaimokseen (Qu’rán 7:85, 11:84–95). Raamatussa hänet mainitaan nimillä Reuel (2. Moos. 2:18) ja Jetro (2. Moos.3:1).

Siinai

 • Vuori, jolla Jumala antoi Moosekselle lain (ks. Qur’án 7:143–145 ja 2. Moos. 19).

sirát

 • Sananmukaisesti ”polku”, ”tie”, ”Jumalan tie”, ”Jumalan uskonto”, ”taivaaseen johtava silta”. Tarkoittaa Jumalan oikeaa uskoa. Islámin perimätiedon mukaan viimeisinä päivinä helvetin yli johdetaan silta, joka ihmisten täytyy ylittää päästäkseen paratiisiin.

siyyid

 • Sananmukaisesti ”päällikkö”, ”ylimys”, ”prinssi”. Profeetta Muhammadin jälkeläinen.

Siyyid Husayn-i-Turshízí

 • Eräs mujtahid eli Muhammadin lain oikeusoppinut, yksi Tihránin seitsemästä marttyyrista.

Siyyid Kázim

 • Shaykh Ahmadin tärkein oppilas ja hänen seuraajansa (k. 31. joulukuuta 1843). Mullá Husayn ja muita merkittäviä bábilaisia oli ollut hänen oppilaanaan.

sivu 245

 • Siyyid Yahyá, lisänimeltään Vahíd
 • Arvostettu, erittäin syvällisesti perehtynyt ja ansioitunut jumaluusoppinut, josta tuli bábilainen. Hän kärsi marttyyrikuoleman Nayrízin piirityksen jälkeen 29. kesäkuuta 1850, kymmenen päivää ennen Bábin kuolemaa.

súfít

 • Islamilaisten mystikkojen suuntaus.

súrih

 • Suura. Sananmukaisesti ”rivi tai kerros”, kuten tiiliseinässä. Sanaa käytetään yksinomaan Qur’ánin luvuista, joita on 114.

Taffin maa

 • Karbilán tasanko, jonka läheisyydessä Imám Husayn kärsi marttyyrikuoleman.

taulu

 • Arabiaksi ”lawh” (mon. ”alwáh”). Vrt. laintaulut, jotka annettiin Moosekselle (2. Moos. 34:28 ja Qur’án 7:145). Ks. muistio.

Thamúd

 • Muinainen haamilainen heimo, joka eli Edomin rajan tuntumassa asuen luolissa. Kedorlaomer, elamilainen valloittaja, hävitti heidät melkein sukupuuttoon. Henkiinjääneet pakenivat Seirin vuorelle, missä he asuivat Iisakin ja Jaakobin aikaan.

tietäjät

 • Maagit. Muinaisten persialaisten keskuudessa zarathustralainen pappis- ja tietäjäsääty.

Tihránin seitsemän marttyyria

 • Seitsemän Bábin seuraajaa, jotka mestattiin Tihránissa (Teheranissa), koska he eivät suostuneet kieltämään uskoaan Bábiin.

‘Urvatu’l-Vuthqá

 • Sananmukaisesti ”tukeva kädensija”, ”vahva köysi”; viittaa Jumalan uskoon.

sivu 246

 • verenpunainen pylväs
 • Viittaus Bahá’u’lláhin uskontoon, jonka marttyyrien veri on värjännyt punaiseksi.

viisasten kivi

 • Kuvitteellinen aine tai väline, jota alkemistit etsivät, uskoen voivansa sen avulla muuttaa vähemmän jaloja metalleja kullaksi.

vuosi kuusikymmentä

 • Tarkoittaa vuotta 1260 A.H./1844 jKr. Tämä on vuosi, jona Báb ilmoitti lähetystehtävänsä.

Yahyá

 • Arabiankielinen vastine nimelle Johannes. Viittaus Johannes Kastajaan, Sakariaan poikaan ja Jeesuksen edelläkävijään, jonka Herodes mestautti.

Yanbú‘

 • Kokoelma shí‘ih-perimätietoa.

Yathrib

 • Jatrib. Muinainen kaupunki, tunnettu myöhemmin nimellä Medina.

Ykseyden kirjaimet

 • Profeetta Muhammadin apostolit.

Zaqqúm

 • Zaqqum-puu, ”puu, joka kasvaa helvetin pohjalla” (Qur’án 37:62–64).

Zawrá’

 • Viittaa sekä Baghdádiin että Tihrániin.

Zíyárat

 • Imám ‘Alín ilmaisema vierailumuistio.