Johdanto

sivu 9BAHÁ’Í-USKO on nuorin maailman itsenäisistä uskonnoista. Se sai alkunsa Persiassa 1800-luvun keskivaiheilla ja on sen jälkeen levinnyt kaikkialle maailmaan lähes 200 maahan. Jäsenistöltään sitä voidaan hyvinkin pitää etnisesti ja kulttuurisesti kaikkein monimuotoisimpana järjestäytyneenä yhteisönä. Nopealle kasvulle ovat antaneet vauhtia uskon perustajan Bahá’u’lláhin opetukset ihmiskunnan ykseydestä, maailman uskontojen ykseydestä sekä oikeudenmukaisuuteen perustuvan globaalin yhteiskunnan rakentamisesta. Näitä opetuksia bahá’ít pitävät Jumalan ohjauksena ihmiskunnalle sen kasvaessa kohti täysi-ikäisyyttään.

Bahá’í-usko syntyi kahden perättäisen Jumalan sanansaattajan toiminnasta: Báb (1819–1850) ja Bahá’u’lláh (1817–1892). Bábin mukaan Hänen tehtävänsä oli valmistaa tietä kaikkien uskontojen seuraajien odottamalle Jumalan ilmaisijalle. Hän arvosteli aikansa uskonoppineiden tietämättömyyttä ja rappeutuneisuutta luvaten, että pian ”Hän, jonka Jumala on ilmaiseva” ryhtyisi opettamaan ihmisille sivu 10 uuden ajan lakeja ja periaatteita. Bábin julistuksen innoittamana ihmiset liittyivät joukoittain <Hänen seuraajikseen. Tämä johti vallanpitäjien järjestämiin laajoihin vainoihin sekä lopulta Bábin ja tuhansien Hänen seuraajiensa surmaamiseen. Koska Bahá’u’lláh oli yksi Bábin tunnetuimpia ja arvostetuimpia kannattajia, Hänet karkotettiin shaahin käskystä pois kotimaastaan Persiasta.

Vuonna 1862 Bahá’u’lláh ilmaisi Bagdadissa teoksen Kitáb-i-Íqán. Se on laaja henkilökohtainen kirje Hájí Mírzá Siyyid Muhammadille, Bábin enolle. Eno ihaili Bábin luonnetta ja oli vaikuttunut Hänen elämästään. Häntä vaivasi kuitenkin suuresti väite Bábin jumalallisesta asemasta. Hän pyysi Bahá’u’lláhia selventämään Bábin asemaa varsinkin islamin ennustusten valossa, koska hänen mielestään Koraanin ennustusten Luvatun, Qá’imin, saapumisen tunnusmerkit eivät täyttyneet Bábin elämässä.

Bahá’u’lláh vastasi Bábin enon kysymyksiin ilmaisemalla Kitáb-i-Íqánin, ”Varmuuden kirjan”. Sitä pidetään Bahá’u’lláhin tärkeimpänä uskonnon olemusta ja totuuksia käsittelevistä kirjoituksista. Ensimmäinen osa luo ymmärryksen siitä, kuinka eri aikakausien uskonnot ovat saman Jumalan tahdon ilmauksia ja kuinka niiden vaikutus kuljettaa ihmiskuntaa jatkuvasti eteenpäin kehityksessään. Kirjan toinen osa käsittelee uskontoa ilmiönä, jonka vaikutuksesta ihminen tunnistaa sielunsa piilevät sivu 11 kyvyt ja ominaisuudet, oppii kehittämään niitä ja astuu ”Varmuuden kaupunkiin” (henkisen varmuuden tilaan). Bahá’u’lláh viittasi usein Koraaniin ja islamin perimätietoihin, koska Hän kirjoitti teoksen islamilaistaustaiselle miehelle. Kitáb-i-Íqán sisältää lisäksi osioita, jotka avaavat ainutlaatuisella tavalla myös muiden uskontojen, erityisesti kristinuskon keskeisiin vertauskuviin kätkettyjä merkityksiä.

Bahá’u’lláh hallitsi klassisen persian erinomaisesti ja käytti sitä ilmaistessaan Kitáb-i-Íqánin. Teoksen käänsi englanniksi Shoghi Effendi Rabbani, bahá’í-uskon Suojelija, jolla oli edessään valtava haaste. Hänen piti välittää täsmällisesti se, mitä Bahá’u’lláh oli tarkoittanut, ja tämän lisäksi vangita englannin kielelle ilmoituksen ylevä ja innoittava henki. Hänen valitsemansa kirjallisen ilmaisun tyyli, joka muistuttaa 1600-luvun Raamatun tyyliä, on uskollinen alkuperäistekstille molemmissa suhteissa. Kitáb-i-Íqán on suomennettu Shoghi Effendin englanninkielisestä tekstistä. Se on vaikuttanut suomennokseen muun muassa siten, että kielessä on suosittu joitakin sävyltään vanhahtavia ilmaisuja ja teoksen sisältämissä Raamatun kohdissa on mahdollisuuksien mukaan käytetty pohjana 1930-luvun Raamatun käännöstä. Arabiankielisissä sanoissa on käytetty bahá’í-kirjallisuudessa kansainvälisesti vakiintuneita translitteraatiomuotoja (esim. Koraani: Qur’án).

sivu 12Bahá’í-uskon levitessä kasvaa ihmisten kiinnostus sen alkuperäisiä tekstejä kohtaan. Tästä syystä on erittäin suuri ilo tuoda Kitáb-i-Íqánin ensimmäinen suomenkielinen käännös arvokkaana lisänä näihin julkaisuihin.

Suomen Bahá'íden Kansallinen Henkinen Neuvosto