Bahá’u’lláh 1817–1892

Jumalan päivä

Lähdetiedostona käytetty: Bahá’u’lláh 1817–1892, 4. painos 2017

Sisällys

Jumalan päivä

Bahá’u’lláh pitää inhimillisen tietoisuuden kehityksen päämääränä loputonta täydellistymistä. Luomisen tarkoituksena on, että Jumalan täydellisyydet heijastuisivat Hänen luomakuntansa kuvastimessa ja että

– – joka ihminen voi itse omakohtaisesti todistaa Herransa ilmaisijan aseman, että totisesti ei ole muuta Jumalaa kuin Hän ja että jokainen voi siten raivata tiensä todellisuuksien huipulle, kunnes kukaan ei mietiskele kerrassaan mitään näkemättä siinä Jumalaa.55

Kulttuurihistoriallisessa mielessä toisiaan seuranneiden jumalallisten ilmaisijoiden tavoitteena on ollut valmistaa inhimillistä tietoisuutta ihmisrodun yhdistymiseen yhdeksi eheäksi kokonaisuudeksi, joka organismin tavoin kykenisi omaksumaan vastuun kollektiivisesta tulevaisuudestaan. Bahá’u’lláh toteaakin: ”Teidän Herranne, kaikkein armahtavaisin, vaalii sydämessänsä toivoa nähdä koko ihmissuku yhtenä sieluna ja yhtenä ruumiina.”56 Vasta sitten, kun ihmiskunta on hyväksynyt orgaanisen ykseytensä, se voi kohdata edes välittömät haasteensa saati niitä, jotka ovat edempänä. Siksi Bahá’u’lláh korostaakin, että ”ihmiskunnan hyvinvointia, sen rauhaa ja turvallisuutta ei voida saavuttaa, ellei ja ennen kuin sen ykseys on lujasti vakiintunut”.57 Vain yhdistynyt globaalinen yhteiskunta voi tarjota lapsilleen sellaisen sisäisen varmuuden tunteen, mihin Bahá’u’lláh viittaa eräässä rukouksessaan:

sivu 33Minkä tahansa velvoitteen oletkin palvelijoillesi määrännyt mittaamattomasti ylistää Sinun majesteettiuttasi ja kirkkauttasi, se on vain osoitus armostasi heitä kohtaan, jotta he voisivat kohota sisimmälle olemuksellensa suotuun asemaan – oman itsensä tuntemisen asemaan.58

Paradoksaalista kylläkin, vain saavuttamalla todellisen ykseytensä ihmiskunta voi täysin edistää moninaisuuttaan ja osiensa yksilöllisyyttä. Tämä on päämäärä, jota ovat palvelleet kaikkien historian tuntemien Jumalan ilmaisijoiden tehtävät, ”yhden lauman ja yhden paimenen”59 päivä. Sen saavuttaminen on Bahá’u’lláhin mukaan jumalallisen sivistyksen nykyvaihe, johon ihmiskunta on nyt siirtymässä.

Vaikuttavimpiin vertauksiin paitsi Bahá’u’lláhin myös Bábin kirjoituksissa kuuluu ihmisrodun kehityskausien rinnastaminen yksittäisen ihmisen ikäkausiin. Ihmiskunta on käynyt yhteisöllisessä kehityksessään läpi erilaisia vaiheita, jotka muistuttavat vauvaiän, lapsuuden ja nuoruuden vaiheita ihmisyksilöiden kypsymisessä. Olemme nyt aloittelemassa kollektiivista aikuistumistamme uudenlaisin kyvyin ja mahdollisuuksin, joista meillä on vasta hämärä aavistus.60

Tältä pohjalta ei ole vaikeaa ymmärtää, miksi Bahá’u’lláh asettaa opetuksissaan etusijalle ykseyden periaatteen. Ihmiskunnan yhdistyminen on aluillaan olevan uuden aikakauden henki. Sen on oltava lähtökohta ja koetinkivi kaikille ehdotuksille ihmisten elinolojen parantamisesta. Koska, kuten Bahá’u’lláh painottaa, on olemassa vain yksi ihmisrotu, perinteiset käsitykset tietyn rodun tai kansallisuuden jonkinlaisesta ylemmyydestä muihin nähden ovat perusteettomia. Samoin koska kaikki Jumalan sanansaattajat ovat toimineet yhden ainoan jumalallisen tahdon välittäjinä, heidän ilmoituksensa ovat koko ihmisrodun kollektiivista hengenperintöä, jonka muodostaman kokonaisuuden laillisia perillisiä ovat kaikki ihmiset maailmassa. Pitäytyminen minkäänlaisissa ennakkoluuloissa on sekä sivu 34vahingollista yhteiskunnan eduille että vastoin Jumalan tahtoa ajallemme:

Oi maailman kamppailevat kansat ja sukukunnat! Kääntäkää kasvonne ykseyttä kohden ja suokaa sen valon kirkkauden luoda teille loistettansa. Kokoontukaa yhteen ja päättäkää Jumalan itsensä tähden kitkeä pois kaikki, mikä synnyttää kiistoja keskuudessanne. Ei voi olla minkäänlaista epäilystä siitä, että maailman kansat, kuuluvatpa ne mihin rotuun tai uskontoon tahansa, saavat innoituksensa samasta taivaallisesta lähteestä ja ovat saman Jumalan alamaisia. Erot niissä määräyksissä, joiden alaisuudessa ne elävät, olisi nähtävä noiden määräysten ilmaisemisen ajankohdan erilaisista tarpeista ja vaatimuksista johtuviksi. Muutamaa ihmisten turmeltuneisuuden tuomaa määräystä lukuunottamatta ne ovat kaikki Jumalan säätämiä ja hänen tahtonsa ja tarkoituksensa heijastumia. Nouskaa ja uskon voimalla varustautuneina murskatkaa turhanaikaisten kuvitelmienne jumalat, nuo keskuudessanne esiintyvän eripuran kylväjät. – –61

Ykseys on Bahá’u’lláhin kirjoitusten kantavia teemoja: ”Ykseyden pyhättö on pystytetty; älkää siis pitäkö toinen toistanne muukalaisina.”62 ”Seurustelkaa kaikkien uskontojen seuraajien kanssa ystävyyden ja toveruuden hengessä.”63 ”Te olette yhden puun hedelmiä ja yhden oksan lehtiä.”64

Ihmiskunnan aikuistumisprosessi on ilmentynyt sen yhteisöllisen järjestyksen kehityksessä. Alkaen perheyksiköistä sen erilaisista suurperheen tapaisista laajentumista ihmiskunta on kehittänyt vaihtelevalla menestyksellä yhteiskuntia, jotka ovat perustuneet klaanin, heimon ja kaupunkivaltion sekä viime aikoina kansallisvaltion ja kansakunnan yhteenkuuluvuuteen. Nämä asteittain laajentuneet ja monipuolistuneet sosiaaliset ympäristöt tarjoavat ihmisen kyvyille sekä virikkeitä että kehitysnäkymiä. Tämä kehitys on vuorostaan johtanut yhä uusiin muunnelmiin sivu 35yhteiskuntarakenteissa. Siten ihmiskunnan aikuistumiseen on välttämättä liityttävä yhteisöllisen järjestyksen kokonaisvaltainen uudistus. Uuden yhteiskunnan on kyettävä yhdistämään kansojen koko kirjo sekä hyödyntämään vuosituhansien kulttuuristen kokemusten jalostamat taidot ja näkemykset kaikessa laajuudessaan:

Tämä on se päivä, jona Jumalan loistavimmat suosionosoitukset ovat tulvineet ihmisten ylle, päivä, jona Hänen ylevin armonsa on virrannut kaikille luoduille. Kaikkien maailman kansojen velvollisuus on sopia erimielisyytensä ja täydellisessä ykseydessä ja rauhassa asustaa hänen huolenpitonsa ja laupeutensa puun siimeksessä. – – Pian nykyinen järjestys kääritään kokoon ja uusi levitetään sen sijalle. Herrasi totisesti puhuu totuuden, ja Hän on kaiken näkymättömän tuntija.65

Tärkein keino yhteiskunnan uudistamisessa ja maailman yhdistämisessä on Bahá’u’lláhin mukaan oikeudenmukaisuuden toteuttaminen ihmiskunnan asioissa. Tällä aiheella on keskeinen sija Hänen opetuksissaan:

Ihmisten valona on oikeudenmukaisuus. Älkäätte tukahduttako sitä sorron ja mielivallan vastatuulilla. Oikeudenmukaisuuden tarkoituksena on ykseyden ilmentyminen ihmisten keskuudessa. Jumalaisen viisauden valtameri hyökyy tämän ylhän sanan sisällä, kun sitävastoin kaikki mailman kirjat eivät voi tyhjentävästi sisältää sen sisäistä merkitystä.66

Myöhemmissä kirjoituksissaan Bahá’u’lláh selvitti tämän periaatteen merkitystä ihmiskunnan aikuistumisen ajalle. ”Naiset ja miehet ovat olleet ja tulevat aina olemaan yhdenvertaisia Jumalan silmissä”,67 Hän vakuuttaa huomauttaen sivistyksen etenemisen edellyttävän yhteiskunnallisten asioiden järjestämistä niin, että tämä sivu 36totuus käy täysin ilmi. Maapallon luonnonvarat ovat koko ihmiskunnan omaisuutta eivätkä kuulu millekään kansalle. Erilaiset lahjoitukset yhteiseen taloudelliseen hyvinvointiin ansaitsevat tunnustusta, mutta useimpia maailman maita niin markkina- kuin suunnitelmatalouksissakin nykyisin rasittavat rikkauden ja köyhyyden äärimmäisyydet on poistettava.