Bahá’u’lláh 1817–1892

Jumalan muuttumaton usko

Lähdetiedostona käytetty: Bahá’u’lláh 1817–1892, 4. painos 2017

Sisällys

Jumalan muuttumaton usko

Vuoden 1963 julistuksensa jälkeen Bahá’u’lláh kehitteli edelleen jo Varmuuden kirjassa esiteltyä teemaa: Jumalan tahdon ja sen kehitysprosessin suhdetta, jonka kautta ihmisluonnossa piilevät henkiset ja moraaliset kyvyt pääsevät ilmenemään. Tällä aiheella oli oleva keskeinen sija Hänen kirjoituksissaan Hänen kolmenkymmenen viimeisen elinvuotensa ajan. Jumalan olemus, Hän vakuuttaa, on aina ollut ja ikuisesti oleva inhimillisen tietämyksen ulottumattomissa. Mitä tahansa sanoja ihmismieli soveltaakin jumalallisen todellisuuden käsitteellistämiseen, ne liittyvät ainoastaan ihmisen kokemusmaailmaan ja ilmentävät siten ihmisen rajallista pyrkimystä määritellä kokemaansa:

Kaukana, kaukana Sinun kirkkaudestasi on kaikki, mitä kuolevainen ihminen voi Sinusta todistaa tai miten hän voi sinua luonnehtia, samoin kuin se kiitos, millä hän voi Sinua ylistää. Minkä tahansa velvoitteen oletkin palvelijoillesi määrännyt mittaamattomasti ylistää Sinun majesteettiuttasi ja kirkkauttasi, se on vain osoitus armostasi heitä kohtaan, jotta he voisivat kohota sisimmälle olemuksellensa suotuun asemaan – oman itsensä tuntemisen asemaan.29

Jokaiselle ymmärtäväiselle ja valaistuneelle sydämelle on selvää, että Jumala – – on äärettömän korkealla kaikkien inhimillisten ominaisuuksien yläpuolella, sellaisten kuin sivu 21ruumiillinen olemassaolo, yleneminen ja aleneminen, kehittyminen ja taantuminen. Kaukana on Hänen kirkkaudestansa, että ihmiskieli kykenisi riittävästi Hänen ylistystänsä lausumaan tahi ihmissydän tajuamaan Hänen luotaamatonta salaisuuttansa. Hän on ja on aina ollut olemuksensa ikiaikaiseen iäisyyteen verhoutuneena, ja ikuisesti on Hän todellisuudessaan pysyvä ihmissilmiltä kätkettynä. – –30

Kääntyessään kohti kaiken Luojaa ihmisyys kohtaa ne ominaisuudet, jotka liittyvät Jumalan toistuviin ilmoituksiin:

Koska Ikiaikaisen tuntemuksen ovi on täten kaikkien olentojen edessä suljettu, tuon mittaamattoman armon Alkulähde on – – saattanut nuo loistavat pyhyyden helmet ilmaantumaan hengen valtakunnasta ihmistemppelin jalossa hahmossa ja näkyvästi ilmestymään kaikille ihmisille, jotta he voisivat julistaa maailmalle muuttumattoman Olennon salaisuuksia ja kertoa Hänen katoamattoman Olemuksensa arvoituksia. – –31

Nämä pyhitetyt kuvastimet – – ovat itse kukin maan päällä Hänen edustajiaan, joka on maailmankaikkeuden keskus, sen sisin olemus ja perimmäisin päämäärä. Hänestä on heidän tietonsa ja valtansa lähtöisin, Hänestä peräisin heidän yliherruutensa. Heidän kasvojensa kauneus on kuvastusta Hänen kasvoistaan ja heidän ilmoituksensa merkki Hänen kuolemattomasta kirkkaudestaan. – –32

Jumalan ilmoitukset eivät poikkea missään olennaisessa mielessä toisistaan, vaikka ne aikakaudesta toiseen muuttuvat tarpeet, joihin ne vastaavat, ovat edellyttäneet kussakin niistä ainutlaatuisen lähestymistavan:

sivu 22Näitä Jumalan ominaisuuksia ei ole nyt eikä ennenkään erityisesti joillekin Jumalan profeetoille suotu ja toisilta pidätetty. Ei, vaan kaikki Jumalan profeetat, Hänen kauniit, Hänen pyhät ja valitut sanansaattajansa ovat erotuksetta olleet Hänen nimiensä kantajia ja Hänen ominaisuuksiensa olennoitumia. Vain ilmoituksensa voimassa ja valonsa voimakkuudessa ovat he erilaisia. – –33

Uskonnon tutkijoita varoitetaan, etteivät teologiset dogmit tai muut ennakkokäsitykset johtaisi heitä asettamaan eriarvoiseen asemaan niitä, joita Jumala on käyttänyt valonsa kanavina:

Varokaa, oi te Jumalan ykseyteen uskovat, ettette houkuttuisi tekemään minkäänlaista eroa keidenkään Hänen asiansa ilmaisijoiden välillä tahi väheksymään niitä merkkejä, jotka ovat seuranneet heidän jumalallista ilmoitustansa sekä siitä julistaneet. Tämä totisesti on jumalallisen ykseyden todellinen merkitys, jos vain olette niitä, jotka käsittävät tämän totuuden ja siihen uskovat. Olkaa sitä paitsi varmat siitä, että kaikkien näiden Jumalan ilmaisijoiden teot ja toiminnat, ei, vaan kaikki heihin liittyvä ja kaikki, mitä he saattavat vastaisuudessa ilmaista, ovat kaikki Jumalan säätämää ja Hänen tahtonsa ja tarkoituksensa heijastusta. – –34

Bahá’u’lláh vertaa jumalallisten ilmoitusten tulemuksia aikain kierrossa toistuvaan kevääseen. Jumalan tahdon ilmaisijat eivät ole ainoastaan opettajia, vaikka valistaminen onkin heidän päätehtäviään. Ennen kaikkea heidän sanojensa hengellä on yhdessä heidän elämänsä esikuvan kanssa voima koskettaa inhimillisen motivaation juuria sekä saada aikaan olennaista muutosta ja kestävää kasvua. Heidän vaikutuksensa avaa uusia ulottuvuuksia ihmisen ymmärryksessä ja pyrkimyksessä:

sivu 23Ja koska ei voi olla mitään suoraa yhdyssidettä, joka liittäisi ainoan tosi Jumalan luomakuntaansa, eikä voi olla olemassa minkäänlaista yhtäläisyyttä katoavaisen ja ikuisen, rajallisen ja rajattoman välillä, Hän on säätänyt, että jokaisena aikakautena ja joka uskontojärjestelmässä ilmaistaan puhdas ja tahraton sielu niin maan kuin taivaan valtakunnissa. – – Pettämättömän ohjauksen valon opastamina ja korkeimpaan yliherruuteen verhoutuneina he [Jumalan sanansaattajat] ovat saaneet tehtäväksensä käyttää sanojensa innoitusta, erehtymättömän armonsa vuodatuksia ja ilmoituksensa pyhittäviä henkäyksiä jokaisen ikävöivän sydämen ja vastaanottavaisen hengen puhdistamiseksi maallisten huolten ja rajoitusten tomuista ja tahroista. Sitten ja vasta sitten tulevat ihmisen todellisuudessa piilevät Jumalan uskomat lahjat ilmaantumaan – – ja pystyttämään paljastetun kirkkautensa viirin ihmissydänten korkeimmille huipuille.35

Ilman jumalalliselta tasolta tulevaa ohjausta ihmisluonto pysyisi viettiensä vankina ja toimisi tiedostamattaan kulttuurisesti määräytyneiden maailmankuvien ja käyttäytymismallien kahlehtimana:

Luotuaan maailman ja kaiken siinä elävän ja liikkuvan Hän [Jumala] – – näki hyväksi suoda ihmiselle ainutlaatuisen kunnian ja kyvyn Hänet tuntea ja Häntä rakastaa – kyvyn, jota ehdottomasti on pidettävä koko luomistapahtumaan johtaneena vaikuttimena ja sen ensisijaisena tarkoituksena. – – Jokaisen luodun sisimpään todellisuuteen Hän on vuodattanut yhden nimensä valon ja tehnyt siitä yhden ominaisuutensa kirkkauden vastaanottajan. Ihmisen todellisuuteen Hän on kuitenkin keskittänyt kaikkien nimiensä ja ominaisuuksiensa sädeloiston ja tehnyt siitä oman itsensä kuvastimen. Kaikista luoduista vain ihminen on valittu näin suuren suosion ja katoamattoman armolahjan saajaksi.

sivu 24Nämä voimavarat, joilla – – taivaallisen johdatuksen alkulähde on ihmisen todellisuuden varustanut, ovat kuitenkin ihmisessä uinuvia, niin kuin liekki on kätkettynä kynttilään ja valon säteet ovat piilevästi valaisimessa olemassa. Näiden voimavarojen sädehohtoa voivat maalliset halut himmentää, niin kuin peilin pintaa peittävä pöly ja lika voivat kätkeä auringon valon. Sen paremmin kynttilä kuin lyhtykään eivät voi omien ponnistustensa avulla syttyä eikä peili voi mitenkään itseään liasta vapauttaa. On selvää ja ilmeistä, että vasta kun tuli sytytetään, lyhty voi käydä loistamaan, ja vasta jos lika pyyhitään peilin pinnasta, peili voi kuvastaa aurinkoa ja heijastaa sen valoa ja kirkkautta.36

Uusi aika on Bahá’u’lláhin mukaan koittanut. Nyt ihmiskunnalla on paitsi kyky myös tilaisuus ymmärtää koko henkinen kehityksensä yhtenäisenä prosessina: ”Verraton on tämä päivä, sillä se on kuin silmä menneille ajanjaksoille ja vuosisadoille ja kuin valo aikain pimeydelle.”37 Tästä näkökulmasta eri uskonnollisten perinteiden seuraajien on pyrittävä ymmärtämään se, mitä Hän kutsui ”Jumalan muuttumattomaksi uskoksi”38, ja erottamaan sen hengellinen ydin niistä uskontojaksosta toiseen muuttuvista laeista ja käsitteistä, jotka on ilmaistu kunkin aikakauden kehittyviin yhteiskunnallisiin oloihin:

Jumalan profeettoja tulisi pitää lääkäreinä, joiden tehtävänä on vaalia maailman ja sen kansojen hyvinvointia, jotta nämä ykseyden hengen voimalla voisivat parantaa hajanaisen ihmiskunnan sairauden. – – Ei siis ihme, vaikka lääkärin tänä päivänä määräämä hoito ei osoittaudukaan samaksi kuin hänen aiemmin määräämänsä. Kuinka voisikaan olla toisin, kun sairasta vaivaavat taudit edellyttävät sairauden kussakin vaiheessa aivan tietynlaista parannuskeinoa. Samoin ovat Jumalan profeetat aina valaistuaan maailmaa jumalallisen tiedon päiväntähden loistavin sätein sivu 25poikkeuksetta kutsuneet sen kansoja ottamaan vastaan Jumalan valkeutta tavalla, joka on parhaiten vastannut heidän ilmaantumisensa ajankohdan tarpeita.39

Paitsi sydämen myös mielen on oltava osallisena tässä etsimis- ja löytämisprosessissa. Bahá’u’lláh vakuuttaa, että järki on Jumalan suurin lahja sielulle ”merkkinä Hänen ilmaisemisestansa, joka on kaikkien korkein Herra”40. Ainoastaan vapautumalla perinnäisistä uskonnollisista ja yhteiskunnallisista dogmeista ihminen voi mieleltään itsenäisenä tutkiskella Jumalan sanan ja inhimillisen kokemuksen välillä vallitsevaa suhdetta. Tällaisen etsinnän pahin este on ennakkoluulo:

Varoita – – ainoan tosi Jumalan rakastettuja liian arvostelevin silmin tarkastelemasta ihmisten sanomisia ja kirjoituksia. Lähestykööt he mieluumminkin sellaisia sanoja ja kirjoituksia ennakkoluulottomuuden ja lempeän myötämielisyyden hengessä.41