Bahá’u’lláh 1817–1892

Johdanto

Lähdetiedostona käytetty: Bahá’u’lláh 1817–1892, 4. painos 2017

Sisällys

Johdanto

sivu 3Lokakuun 22. päivänä 2017 tulee kuluneeksi 200 vuotta bahá’í-uskon perustajan Bahá’u’lláhin syntymästä.

Toistasataa vuotta sitten Bahá’u’lláh kirjoitti maailman silloisille hallitsijoille ja kertoi heille mm. näkemyksestään ihmiskunnasta yhtenä kansana ja maapallosta yhteisenä kotimaana. Silloin Hänen ajatuksensa torjuttiin, mutta tänä päivänä niistä on tullut inhimillisen toivon keskipiste. Hän ennakoi myös moraalisen ja sosiaalisen järjestyksen romahduksen, joka nyt on nähtävissä ympärillämme.

Juhlavuoden 1992 kunniaksi, kun Hänen poismenostaan oli kulunut sata vuotta, julkaistiin tämä lausunto, jossa esitellään lyhyesti Hänen elämäntyönsä. Lausunto valottaa myös syyn luottavaisuuteen, jolla bahá’ít kaikkialla maailmassa asennoituvat planeettamme ja lajimme tulevaisuuteen.

sivu 5Meidän aikamme ihmisen elinehtona on löytää eheyttävä näkemys ihmisyyden ja yhteiskunnan olemuksesta. Viime vuosisadan loppupuolella ihmiskunnan reaktio tähän sysäykseen johti perättäisiin ideologisiin mullistuksiin, jotka saivat maailmamme järkkymään, mutta näyttivät pian käyttäneen voimansa loppuun. Kamppailuun kulutettu kiihko todistaa koetuista pettymyksistä huolimatta tämän tarpeen keskeisyydestä. Ilman yhteistä vakaumusta inhimillisen historian suunnasta ja päämäärästä on mahdotonta luoda perustaa niin globaaliselle yhteisölle, että pääosa maapallon väestöstä voisi sitoutua siihen.

Tällainen näkemys avautuu Bahá’u’lláhin1 kirjoituksissa. Tuon 1800-luvulla eläneen profeetallisen hahmon laajeneva vaikutus onkin huomattavin kehityskulku uskontojen nykyhistoriassa. Hän syntyi Persiassa 12. marraskuuta 1817 ja antautui 27-vuotiaana kutsumukselle, joka on vetänyt vähitellen puoleensa useiden miljoonien ihmisten mielenkiinnon ja uskollisuuden lähes kaikista maailman kansoista, yhteiskuntaluokista, kulttuureista ja roduista. Niin ainutlaatuinen on tämä ilmiö, ettei sille ole vertailukohtia nykymaailmassa, vaan se liittyy pikemminkin ihmisrodun kollektiivisen menneisyyden oleellisimpiin suunnanmuutoksiin. Sillä Bahá’u’lláh väitti olevansa Jumalan sanansaattaja ihmiskunnan aikuistumisen ajalle sekä tuovansa jumalallisen ilmoituksen, joka toteuttaa aiemmissa uskonnoissa annetut lupaukset ja avaa henkiset kanavat ihmiskunnan yhdistymiseen.

sivu 6Vähintäänkin tulisi Bahá’u’lláhin elämän ja kirjoitusten jo aikaansaamien vaikutusten herättää aitoa kiinnostusta jokaisessa, joka pitää ihmistä olennaisesti henkisenä olentona ja jonka mielestä planeettamme hallinnon rakentumisen tulisi perustua todellisuuden tämän puolen huomioon ottamiseen. Todistusaineisto on kaikkien tarkastettavissa. Ensimmäistä kertaa historiassa on saatavilla yksityiskohtainen ja todennettava kuvaus itsenäisen uskonnollisen järjestelmän synnystä ja sen perustajan elämästä. Yhtä lailla kaikkien ulottuvilla ovat tiedot uuden uskon saamasta vastakaiusta, kun esiin on noussut maailmanlaajuinen yhteisö, joka voi perustellusti väittää edustavansa koko ihmiskuntaa pienoiskoossa.2

Kuluvan vuosisadan alkuvuosikymmeninä tämä kehitys oli suhteellisen näkymätöntä. Bahá’u’lláhin kirjoitukset kieltävät hyökkäävän käännytyksen, jolla monia uskonnollisia aatteita on laajalti levitetty. Lisäksi bahá’í-yhteisö piti ensisijaisena paikallisryhmien perustamista maailmanlaajuisesti sen sijaan, että missään yksittäisessä maassa olisi muodostettu suuria kannatuskeskittymiä tai suunnattu voimavaroja mittaviin joukkotiedotuskampanjoihin niiden edellyttämässä laajuudessa. Pohdiskellessaan tätä ilmiötä, joka saattoi merkitä uuden maailmanuskonnon nousua, historioitsija Arnold Toynbee huomautti 1950-luvulla, että bahá’í usko oli tuolloin suunnilleen yhtä tuttu keskivertokoulutetulle länsimaalaiselle kuin kristinusko oli ollut vastaavalle yhteiskuntaluokalle Rooman valtakunnassa toisella vuosisadalla jälkeen Kristuksen.3

Bahá’í-yhteisön kannatus on sittemmin nopeasti kasvanut monissa maissa, ja tilanne on muuttunut dramaattisesti. Nykyisin ei maailmassa juurikaan ole alueita, joilla Bahá’u’lláhin opettama elämänmalli ei olisi juurtumassa. Yhteisön käynnistämien yhteiskunnallisten ja taloudellisten kehitysprojektien herättämä kunnioitus valtiollisissa, akateemisissa ja YK:n alaisissa piireissä on lisäperuste haasteelle sen sysäyksen ennakkoluulottomaan ja vakavaan tarkasteluun, joka sosiaalisen muutosprosessin sivu 7taustavoimana on kriittisessä mielessä ainutlaatuinen maailmassamme.

Minkäänlainen epävarmuus ei verhoa tuon liikkeellepanevan sysäyksen alkuperää. Bahá’u’lláhin kirjoitukset käsittelevät erittäin laajaa aihepiiriä rodulliset rajat ylittävän kanssakäymisen, sukupuolten tasa arvon ja aseistariisunnan tapaisista sosiaalisista ongelmista perimmäisiin kysymyksiin ihmissielun sisäisestä elämästä. Alkuperäistekstit – monet niistä Hänen omalla käsialallaan, toiset Hänen saneleminaan ja vahvistaminaan – on huolellisesti säilytetty. Useita vuosikymmeniä jatkunut käännös- ja julkaisuohjelma on tuottanut edustavan valikoiman Bahá’u’lláhin kirjoituksia ihmisten saataville kaikkialla maailmassa.