Bahá’u’lláh 1817–1892

Alati edistyvä sivistys

Lähdetiedostona käytetty: Bahá’u’lláh 1817–1892, 4. painos 2017

Sisällys

Alati edistyvä sivistys

Jo edellä lainattuihin katkelmiin sisältyy näkökulma, joka ilmentää kaikkein haastavinta piirrettä Bahá’u’lláhin esityksessä Jumalan ilmaisijan merkityksestä maailmalle. Jumalallinen ilmoitus on Hänen mukaansa kulttuurin ja sivistyksen liikkeellepaneva voima. Sen mieltä ja sielua muuntava vaikutus kuvastuu uudessa yhteiskunnassa, joka hitaasti muotoutuu sen vastaanottajien kokemuksen ympärille: ”Maailmassa Hän oli, ja Hänen kauttaan maailma on saanut syntynsä.”47 Syntyy uudenlainen uskollisuuden kohde, joka voi voittaa puolelleen mitä erilaisimpia kulttuuritaustoja edustavien kansojen ja ryhmien omistautuneisuuden. Musiikki ja kuvataiteet ottavat omakseen sen symbolit, jotka välittävät paljon entistä monipuolisempaa ja kypsempää sivu 29innoitusta. Oikean ja väärän radikaalinen uudelleenmäärittely mahdollistaa uusien lakien ja käyttäytymisnormien laatimisen. Muodostuu uusia instituutioita ilmentämään aiemmin tuntemattomia tai sivuutettuja moraalisen yhteisvastuun virikkeitä. Uuden kulttuurin kehittyessä laaja-alaiseksi sivistykseksi se omaksuu menneiden aikojen saavutuksia ja näkemyksiä uudelleen muokattuina raikkaina muunnelmina. Ne varhempien kulttuurien piirteet, joita ei voida sulauttaa uuteen, näivettyvät tai supistuvat valtakulttuurista syrjään jättäytyvien marginaaliryhmien alakulttuureihin. Jumalan sana luo uusia mahdollisuuksia sekä yksilöllisessä tajunnassa että yksilöiden välisissä ihmissuhteissa.

Joka ainut Jumalan suusta lähtevä sana on täynnä voimaa, joka voi valaa uuden elämän jokaiseen ihmisruumiiseen – –. Kaikki tässä maailmassa näkemänne suurenmoiset saavutukset ovat Hänen korkeimman ja ylevimmän tahtonsa, Hänen ihmeellisen ja taipumattoman tarkoituksensa vaikutuksesta ilmaistut. – – Tuskin on tämä loistava sana lausuttu, kun sen kaikkien luotujen sisimmässä värähtelevät elävöittävät voimat jo luovat keinot ja välineet, joilla nuo taidot voidaan tuoda ilmi ja täydellistää. – – Tulevina päivinä te totisesti olette näkevä sellaista, mistä ette milloinkaan aiemmin ole edes kuulleet. – – Joka ainut Jumalan suusta lähtevä kirjain on todellakin äitikirjain, joka ainut jumalallisen ilmoituksen alkulähteen lausuma sana on äitisana – –.48

Jumalallisten ilmoitusten sarja on Bahá’u’lláhin sanoin ”prosessi, jolla ei ole ollut alkua ja jolla ei tule olemaan loppua”.49 Vaikka kunkin ilmaisijan ilmoitustehtävä on ajallisesti ja toiminnallisesti rajattu, se on olennainen osa jatkuvaa Jumalan voiman ja tahdon ilmaisua:

Tutki sisäisen näkemyksesi silmin sitä perättäisten ilmoitusten ketjua, joka on liittänyt Aadamin ja Bábin ilmaisemisen. sivu 30Todistan Jumalan edessä, että kukin näistä ilmaisijoista on alas lähetetty jumalallisen tahdon ja tarkoituksen voimasta, että kukin on ollut erityisen sanoman tuoja, että kullekin on uskottu jumalallisesti ilmoitettu kirja – –. Sen ilmoituksen määrä, johon kukin heistä on yhdistetty, on ollut tarkoin ennalta säädetty. – –50

Vähitellen, kun alati edistyvä sivistys kuluttaa loppuun hengelliset voimavaransa, käynnistyy hajoamisprosessi samoin kuin ilmiömaailmassa muutenkin. Käyttäen jälleen luonnon tarjoamia vertauskuvia Bahá’u’lláh vertaa tätä katkosta sivistyksen kehityksessä talven tuloon. Moraalinen elinvoima heikkenee, mikä murentaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Haasteista, jotka varhemmin olisi voitettu tai muunnettu uusiksi virikkeiksi, tulee lamaannuttavia esteitä. Uskonto menettää ajankohtaisuutensa, ja yleistyvä epävarmuus elämän tarkoituksesta ja mielekkyydestä johtaa ahdistuneisuuteen ja masennukseen. Kuvaillessaan tätä tilannetta meidän ajallamme Bahá’u’lláh toteaa:

Voimme helposti huomata, miten koko ihmissuku on suurten ja arvaamattomien ahdistusten saartamana. Näemme sen riutuvan sairasvuoteellansa, tuskissansa ja toivotonna. Ne, jotka ovat omahyväisyytensä huumassa, ovat tunkeutuneet ihmiskunnan ja erehtymättömän jumalallisen lääkärin välille. Katsokaa, miten he ovat juoniensa verkkoon kietoneet kaikki ihmiset, itsensä mukaan lukien. He eivät löydä sairauden syytä eivätkä tiedä siihen parannusta. He ovat luulleet suoraa vääräksi ja kuvitelleet ystäväänsä viholliseksi.51

Kun kukin jumalallisista sysäyksistä on ehdyttänyt luomisvoimansa, prosessi toistuu. Uusi Jumalan ilmaisija ilmestyy tuoden täydemmän mitan jumalallista innoitusta seuraavaan vaiheeseen ihmiskunnan herättämisessä ja sivistämisessä:

sivu 31Ajattele hetkeä, jona Jumalan ylhäisin ilmaisija itsensä ihmisille paljastaa. Ennen kuin tuo hetki koittaa, on ikiaikainen olento, jota ihmiset eivät vielä tunne ja joka ei vielä ole Jumalan sanaa ilmoittanut, itse kaiken tietävä maailmassa, jossa ainutkaan ihminen ei hänestä tiedä. Hän on totisesti Luoja ilman luomakuntaa. – – Tämä on totisesti se päivä, josta on kirjoitettu: ”Kenen on valtakunta oleva tänä päivänä?” Eikä tavata ketään, joka olisi valmis vastaamaan.52

Kunnes edustava poikkileikkaus ihmiskunnasta alkaa vastata uuteen ilmoitukseen ja uudet henkiset ja yhteiskunnalliset perusmallit alkavat muotoutua, ihmiset elävät henkisesti ja moraalisesti aiempien jumalallisten sysäysten viime vaikutusten varassa. Yhteiskunnan rutiinitehtävät voidaan suorittaa tai jättää suorittamatta, lakeja voidaan noudattaa tai pilkata, sosiaalinen ja poliittinen kokeilunhalu voi leimahtaa tai tukahtua, mutta uskon juuret − joita ilman mikään yhteiskunta ei voi pitkään kestää − on imetty kuiviin. Aikakauden päättyessä, maailman lopun koittaessa, henkisesti ajattelevat ihmiset alkavat jälleen kääntyä luovan alkulähteen puoleen. Vaikka tästä johtuva prosessi olisi kuinka kömpelö tai häiritsevä ja vaikka jotkut harkituista vaihtoehdoista olisivat kuinka mauttomia tai epätoivottavia tahansa, tällainen etsintä on vaistomainen reaktio sen tiedostamiseen, että ihmiskunnan järjestäytynyt elämä on keskeisiltä osiltaan murenemassa.53 Uuden ilmoituksen vaikutukset ulottuvat Bahá’u’lláhin mukaan kaikkialle eivätkä rajoitu tämän ilmoituksen keskipisteenä olevan jumalallisen ilmaisijan elämään ja opetuksiin. Vaikka niitä ei sellaisiksi ymmärretäkään, nuo vaikutukset leviävät yhä laajemmalle eri aloilla paljastaen ristiriitaisuudet yleisissä olettamuksissa ja yhteiskunnassa sekä kiihdyttäen mielekkyyden etsintää.

Toisiaan seuraavien ilmaisijoiden tuleminen on Bahá’u’lláhin selityksen mukaan olemassaolon erottamaton ulottuvuus, ja se on jatkuva hamaan tulevaisuuteen:

sivu 32Jumala on lähettänyt alas sanansaattajiaan Mooseksen ja Jeesuksen jälkeen, ja yhäti on Hän niin tekevä aina siihen asti, kunnes tulee ”loppu jolla ei loppua ole”. – –54